Fulvestrant v dávkování 500 mg a nové možnosti léčby

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Katarína Petráková 
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Úvod

Karcinom prsu se liší od většiny ostatních nádorů hlavně tím, že jeho vznik a růst je závislý na hladině ženských pohlavních hormonů. Nejčastěji se vyskytujícím histologickým typem je invazivní duktální karcinom. Estrogenové receptory (ER) nebo progesteronové receptory (PR) exprimují přibližně 65 % těchto nádorů u premenopauzálních žen a 80 % nádorů u postmenopauzálních žen.1 Vzhledem k tomu, že až dvě třetiny pacientek s nově diagnostikovaným karcinomem prsu jsou ženy po menopauze, lze předpokládat, že karcinomy prsu s pozitivními estrogenovými receptory tvoří až tři čtvrtiny všech karcinomů prsu.2 Díky screeningu a zavedení nových diagnostických metod je až 90 % karcinomů prsu diagnostikováno ve stadiu, kdy je onemocnění potenciálně kurabilní.3

Metastatický karcinom prsu je i při současných léčebných možnostech nevyléčitelné onemocnění. Hlavním cílem léčby metastatického karcinomu prsu je prodloužení života, kontrola symptomů nemoci a zajištění dobré kvality života pacientek. Za poslední desetiletí se přežívání pacientek s metastatickým karcinomem prsu signifikantně prodloužilo, a to i díky účinnější hormonální léčbě. Jedním ze základních terapeutických přístupů v hormonální léčbě je léčba kompetitivní, tedy léčba antiestrogeny. Mechanismus jejich účinku spočívá zejména v obsazení estrogenových (ER) a progesteronových receptorů (PR), čímž se znemožní vazba endogenního 17β-estradiolu na hormonální receptory. Tato skupina léků bývá také označována jako SERM (selective estrogen receptor modifiers). Jejím základním představitelem je tamoxifen. Tamoxifen má však parciální agonistickou aktivitu, a vede proto k nekompletní blokádě procesů řízených estrogeny. S tím souvisí i jeho nežádoucí účinky. Dalším logickým krokem byl proto vývoj antiestrogenů bez estrogenní aktivity, které jsou známé i pod označením SERD (selective estrogen receptor downregulators). Základním představitelem je fulvestrant. Ten se v současné době používá v léčbě metastatického karcinomu prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními ER nebo PR.

Mechanismus účinku

Fulvestrant je steroidní analog estradiolu, který obsahuje boční alkylsulfinylový řetězec na pozici 7α.4 Fulvestrant se váže na ER s afinitou podobnou jako estradiol a vyšší než tamoxifen. Fulvestrant kompetitivně blokuje vazbu estradiolu na ER, a tím zabraňuje dimerizaci ER, nukleární translokaci a transkripční aktivitě ER, což vede k rychlé ztrátě (downregulaci) ER v buňkách karcinomu prsu. Proto bývá označován i jako SERD (selective estrogen receptor downregulator). Fulvestrant postrádá částečnou estrogenní aktivitu a má signifikantně vyšší antiestrogenní aktivitu ve srovnání se skupinou SERM.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky