Panitumumab – postavení v léčbě nádorů kolorekta

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Pavel Vítek
Autoři - působiště: Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN na Bulovce, Praha

Souhrn

Úvod

Biologická terapie se stala v průběhu posledního desetiletí standardní součástí léčebných schémat u nádorů kolorekta. Vedle trojice cytostatik – fluoropyrimidinů, oxaliplatiny a irinotecanu – představuje biologická léčba prostředek, který o další krůček zlepšuje prognózu onemocnění, resp. zatím prokazatelně prodlužuje přežívání nemocných s nádory v pokročilém stadiu. Standardně užívané přípravky biologické terapie jsou rovněž tři – cetuximab (Erbitux), bevacizumab (Avastin) a panitumumab (Vectibix). Zařazení biologické terapie představuje pro systém zdravotní péče výraznou zátěž, především ekonomickou. Proto jsou velmi aktuální otázky, které specifikují úlohu, přínos a postavení jednotlivých látek v celém algoritmu léčby nádorů kolorekta:

  • určení skupiny nemocných, u nichž má biologická terapie přínos;
  • zjištění fází léčebného postupu, v nichž přináší biologická terapie prospěch;
  • zhodnocení reálného přínosu biologické terapie, kvantifikace a porovnávání, určení poměru bezpečnost/účinnost;
  • délka podávání biologické terapie.

Jen na základě důsledného zhodnocení všech těchto aspektů lze jednoznačně posoudit výběr nemocných pro biologickou terapii a řešit otázky nákladů a úhrady.

Biologická terapie nádorů kolorekta

Všechny tři prostředky biologické terapie, které se zatím uplatnily ve standardní léčbě nádorů kolorekta, jsou ze skupiny protilátek. Cetuximab a panitumumab mají stejnou cílovou strukturu – receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR – HER1). Cetuximab je chimerická monoklonální protilátka, panitumumab humánní protilátka. Zvýšená exprese cílové struktury, EGFR, je pozorována u přibližně 60–80 % nemocných s pokročilými nádory kolorekta. Původní logická představa, že zvýšená exprese EGFR bude prediktorem odpovědi na blokádu receptoru protilátkou, se nenaplnila. Přesto však některé práce prokazují korelaci mezi léčebnou odpovědí a počtem genových kopií EGFR.1 Určování exprese proto nemá pro indikaci léčby jasný význam. Naproti tomu prediktivní význam má přítomnost mutace genu K-ras (Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog).

Již od iniciální studie, na jejímž podkladě byl panitumumab registrován v EU a v USA, je zřejmý jednoznačný prediktivní vliv mutace genu K-ras.2 Stejný prediktivní vliv byl již dříve patrný u cetuximabu. Určení mutace K-ras má zásadní význam. Některé pozdější studie dokonce prokazují nepříznivý vliv přidání panitumumabu k chemoterapii u nemocných s mutací K-ras.3 Proto je „wild-type“ K-ras (WT K-ras), tzn. bez mutace, podmínkou pro podání panitumumabu i cetuximabu. Prediktivní hodnotu mutace K-ras je však nutné chápat ve smyslu negativním – mutovaný typ (MT) K-ras je podkladem rezistence na blokátory EGFR, WT K-ras není zárukou účinnosti. Při použití panitumumabu v monoterapii u pokročilých nádorů kolorekta se dosahuje u pacientů s WT K-ras 17 % objektivních odpovědí, a v případě MT K-ras 0 % (12,8 % vs 1,2 % pro cetuximab). Při kombinaci panitumumabu s chemoterapií zahrnující irinotecan nebo oxaliplatinu je účinnost v rozmezí 59–61 % u WT K-ras a 33–36 % u MT K-ras.4

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky