Cetuximab v protinádorové léčbě: standardní podávání 1x týdně vs podávání 1x za 2 týdny

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN, Plzeň

Souhrn

Cetuximab (C225, Erbitux) je schválen ke klinickému použití ve standardním dávkování, s úvodní nasycovací dávkou 400 mg/m2 v i. v. infuzi a dále s dávkou 250 mg/m2 v i. v. infuzi podávané opakovaně 1x týdně.1 Jedná se o chimerickou monoklonální protilátku podtřídy IgG1, která blokuje navázání receptorových ligandů na receptor EGFR. Působení cetuximabu in vitro navodí v epitelových buňkách snížení koncentrace VEGF a tkáňových metaloproteináz, inhibici DNA reparace a snížení buněčné proliferace a diferenciace.

Z hlediska míry účinnosti cetuximabu je důležitá míra obsazení volných EGFR. Pro terapeutickou účinnost je nutné obsazení minimálně 50 % volných EGFR. Při podávání cetuximabu v dávce 200–400 mg/m2 1x týdně je dosaženo prakticky úplné saturace EGFR.3

V současné době patří v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) k nejúčinnějším cytostatickým režimům kombinované režimy FOLFIRI nebo FOLFOX a jejich varianty. V těchto režimech jsou irinotecan nebo oxaliplatina podávány v intervalu 2 týdnů. Z tohoto důvodu se začala ověřovat účinnost a bezpečnost cetuximabu v režimu podávání 1x za 2 týdny. K tomu navíc přistupuje i známý farmakokinetický údaj, že poločas vylučování cetuximabu je poměrně dlouhý a že při opakovaném podávání dochází k určité akumulaci cetuximabu, což vede k delšímu přetrvávání terapeuticky potenciálně účinných koncentrací. Dalším faktorem, který k ověřování aplikačního režimu 1x za 2 týdny vedl, je poznatek, že mnohé další monoklonální protilátky typu IgG1 jsou v léčbě různých onemocnění úspěšně podávány v intervalu 2 a více týdnů. Navíc přechod na podávání cetuximabu 1x za 2 týdny zvýší nákladovou efektivitu léčby cetuximabem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky