Využití palonosetronu v onkologických indikacích

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.1  
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN, Plzeň
1 Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Úvod

Palonosetron je na našem trhu nejnovějším zástupcem selektivních antagonistů serotoninových receptorů 5-HT3, známých jako setrony. Z hlediska mechanismu účinku je jistě zajímavý i jeho nedávno popsaný příznivý vliv na internalizaci těchto receptorů, který u granisetronu či ondansetronu je popisován pouze jako minimální, pokud vůbec nějaký.1 Proto je palonosetron označován jako zástupce 2. generace setronů.2 Je určen především k předcházení akutní nevolnosti či zvracení v důsledku užití středně či vysoce emetogenních chemoterapeutik u dospělých osob. Užíván je zejména intravenózně (též perorálně) ve formě bolusu 0,25 mg přibližně 30 minut před plánovaným podáním cytostatika.

Klinické zkušenosti

Terapeutická účinnost palonosetronu byla předmětem hodnocení řady klinických studií, a to nejen v souvislosti s prevencí nevolnosti a zvracení u osob léčených cytostatiky, ale též u osob po operačním výkonu. V dalším textu jsou shrnuty výsledky studií vztahujících se k první zmíněné a v ČR v současnosti jediné schválené indikaci palonosetronu.

Palonosetron u středně emetogenní chemoterapie

U nemocných užívajících středně emetogenní látky je užití palonosetronu v dávce 0,25 mg přinejmenším stejně účinné, respektive non-inferiorní ve vztahu k ondansetronu v dávce 32 mg. V souboru 563 pacientů však jeho podání vedlo k dosažení vyššího stupně kompletní odpovědi v prvních 24 hodinách po aplikaci (81 % vs 68,6 %; p < 0,01). Pozorovaný rozdíl se týkal i opožděného/prodlouženého účinku v období od 24 do 120 hodin (74,1 % vs 55,1 %) a celkové odpovědi, tj. 0–120 hodin (69,3 % vs 50,3 %). Při užití trojnásobku dávky, to znamená 0,75 mg, byl sice účinek ještě poněkud vyšší, nicméně statisticky se nelišil od dávky 0,25 mg. V rámci studie byla hodnocena též kompletní kontrola, definovaná jako nepřítomnost emeze, nepotřeba záchranné medikace a nanejvýš pouze lehká nevolnost. I v tomto ohledu byla účinnost palonosetronu poněkud vyšší (0–120 hodin – 63 % vs 44,9 %). V případě podání palonosetronu byl zaznamenán i výrazně delší čas do selhání léčby, tj. doba, za kterou se objevila první epizoda zvracení nebo byla podána záchranná medikace (p = 0,0003). V rámci celé studie bylo u nemocných léčených palonosetronem signifikantně méně osob, u nichž se vyskytlo zvracení (p < 0,05).3 Poněkud vyšší účinnost palonosetronu ve srovnání s ondansetronem, v obou případech v kombinaci s dexamethasonem, byla zjištěna u osob léčených cytostatiky ve více po sobě následujících dnech.4

Velmi podobných výsledků bylo dosaženo i v přímém srovnání účinku palonosetronu 0,25 mg s dolasetronem v dávce 100 mg. V souboru 569 pacientů byla zaznamenána kompletní odpověď v intervalu 0–24 hodin u 63 % vs 52,9 %, v intervalu 24–120 hodin u 54 % vs 38,7 % a v intervalu 0–120 hodin u 46 % vs 34 % pacientů, a to pokaždé ve prospěch palonosetronu. Obdobně i kompletní kontrola byla vyšší u palonosetronu, a sice 41,8 % vs 30,9 % v intervalu 0–120 hodin. I v této studii bylo užití palonosetronu provázeno nižším výskytem epizod zvracení (p < 0,0183). Medián doby do výskytu zvracení činil > 120 hodin vs 41,5 hodin a medián doby do selhání léčby činil 51,1 hodin vs 24,6 hodin (p < 0,05), opět ve prospěch palonosetronu.5

Podávání palonosetronu u nemocných léčených středně emetogenními cytostatiky bylo ve srovnání s oběma dalšími zmíněnými setrony provázeno navíc i lepší kvalitou života za využití hodnoticí škály FLIE (Functional Living Index-Emesis).6

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky