Oxid arsenitý prodlužuje přežití u pacientů s akutní promyelocytární leukemií

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Úvod

Akutní promyelocytární leukemie (APL) zodpovídá za 10–15 % případů akutních myeloidních leukemií. Jejím charakteristickým rysem je přítomnost reciproké translokace mezi dlouhými raménky chromosomů 15 a 17, typicky postihuje mladé osoby a může být provázena závažnou konsumpční koagulopatií s vysokým rizikem výskytu fatálního krvácení. U většiny pacientů s APL je možné detekovat fúzní geny PML-RARα a RARα-PML, které vznikají následkem uvedené chromosomální translokace (15;17). Gen PML-RARα je přitom terapeutickým cílem kyseliny all-trans-retinové (ATRA – all-trans-retinoic acid), která takto navozuje apoptózu maligního klonu. Transkriptu genu PML-RARα je také využíváno jako molekulárního markeru v diagnostice PML.

V léčbě APL se k navození remise používá již zmíněná ATRA v kombinaci s chemoterapií na bázi antracyklinů, po jejímž podávání následuje konsolidační a udržovací léčba ATRA. Touto terapií je možno dosáhnout četnosti kompletních odpovědí (CR) 90 %, přičemž nejdůležitějším prognostickým faktorem pro klinický výsledek je iniciální počet leukocytů.

Pro pacienty s relabovanou APL byl v nedávné době schválen oxid arsenitý (As2O3), při jehož použití u těchto pacientů byla zaznamenána vysoká četnost CR.

Cíl studie

Cílem této studie bylo zjistit, zda časné podání oxidu arsenitého (tj. po navození remise) pacientům v první CR povede ke zlepšení přežití bez příhod (EFS – event – free survival), a posoudit účinnost a snášenlivost udržovací léčby ATRA v monoterapii vs v kombinaci s methotrexátem a mercaptopurinem.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky