Lékové interakce bisfosfonátů používaných v onkologii

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Lékové interakce
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 
Autoři - působiště:  Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice, Komplexní onkologické centrum FN Na Bulovce a 1. lékařská fakulta UK, Praha

Souhrn

Bisfosfonáty a kostní postižení u malignit

Skelet je častým místem metastatického šíření solidních a hematologických malignit. Metastázy do kostí jsou významnou příčinou morbidity a mortality pacientů s nádory, protože jsou podkladem vzniku kostních příhod (bone events), což je pojem zahrnující patologické fraktury, míšní kompresi, hyperkalcemii a bolesti nebo ohrožení stability skeletu vyžadující radioterapii či operační výkon. Devastujícími následky kostních příhod jsou bolest, ztráta funkční nezávislosti, snížení kvality života a kratší přežití pacientů.1,2 Kostní metastázy vedou ke vzniku závažných kostních příhod u více než poloviny pacientů (tabulka 1).3

Kromě terapie základní nemoci je dnes k dispozici specifická systémová léčba zaměřená na kostní postižení (bone-directed therapy). Jejím základem je v současnosti terapie bisfosfonáty, perspektivním lékem blízké budoucnosti je monoklonální protilátka proti RANKL (receptor activator of nuclear factor NF-κB ligand) denosumab.

Mechanismus účinku bisfosfonátů

Z hlediska chemické struktury se bisfosfonáty dělí podle přítomnosti atomu dusíku v molekule na jednoduché bisfosfonáty a aminobisfosfonáty (obrázek 1). Aminobisfosfonáty mají vyšší inhibiční účinek na buněčné kultury in vitro, ale také vyšší potenciál k nežádoucím účinkům.5 Žádná klinická studie, jež by přímo srovnávala aminobisfosfonát a non-aminobisfosfonát, nebyla dosud provedena.

Bisfosfonáty indukují apoptózu osteoklastů, čímž snižují resorpci kostní tkáně. Jednoduché bisfosfonáty jsou analogy pyrofosfátu, které se vážou na hydroxyapatit v kostech. Během procesu kostní resorpce se jejich metabolity v osteoklastech akumulují a způsobí jejich apoptózu. Aminobisfosfonáty kromě uvedeného mechanismu také inhibují mevalonátovou metabolickou dráhu (enzym farnesylpyrofosfátsyntázu), což ovlivňuje posttranslační modifikaci proteinů a vede k poruchám aktivace a funkce osteoklastů.6,7

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky