Vysoké riziko rekurence u pacientek s T1a či T1b N0 HER2-pozitivním karcinomem prsu

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

Přibližně u 25 % karcinomů prsu bývá prokazována nadměrná exprese receptoru HER2 (human epidermal growth factor receptor 2), přičemž tato overexprese je spojena s kratším přežitím bez projevů onemocnění (DFS – disease-free survival) i celkovým přežitím (OS – overall survival). Nádory nadměrně exprimující HER2 bývají často špatně diferencované, s vysokým stupněm proliferační aktivity a sníženou expresí estrogenových i progesteronových receptorů (ER a PR). V mnoha studiích se rovněž uvádí, že HER2-pozitivita je nezávislým prediktorem rekurence onemocnění i úmrtí v důsledku karcinomu prsu.

V pěti randomizovaných studiích III. fáze bylo popsáno signifikantní zlepšení, resp. prodloužení DFS i OS u pacientek s časnými stadii HER2-pozitivního karcinomu prsu, kterým byl podáván trastuzumab společně s adjuvantní chemoterapií. Avšak těchto studií se zúčastnily především pacientky s nádory s postižením lymfatických uzlin, naopak pacientkám s tumory N0 s velikostí do 1 cm nebyla účast ve studii umožněna.

V případě pacientek s malými (1 cm či méně) N0 HER2-pozitivními nádory existuje pouze omezené množství údajů týkajících se rizika rekurence po 5 či 10 letech od stanovení diagnózy, nedostatečné jsou rovněž informace o účinnosti systémové anti-HER2 léčby. Vzhledem k tomu není podávání této léčby pacientkám s nádory o velikosti do 1 cm součástí žádných doporučených postupů, včetně např. guidelines NCCN (National Comprehensive Cancer Network).

Cíl studie

Cílem této studie bylo zhodnotit riziko rekurence onemocnění u pacientek, kterým byl diagnostikován T1a či T1b N0 HER2-pozitivní karcinom prsu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky