Trastuzumab v kombinaci s anastrozolem ve srovnání se samotným anastrozolem v léčbě postmenopauzálních pacientek s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů – studie TAnDEM

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

Přibližně u tří čtvrtin nádorů prsu je zjišťována pozitivita hormonálních receptorů – estrogenových (ER) nebo progesteronových (PR). Stav exprese hormonálních receptorů je prediktivním faktorem sloužícím k výběru systémové hormonální léčby u pacientek s časným i metastatickým karcinomem prsu.

Nadměrná exprese HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) je přítomna zhruba u pětiny pacientek s nově diagnostikovaným karcinomem prsu a je spojena s kratším celkovým přežitím (OS – overall survival) a kratším přežitím bez relapsu (RFS – relapse-free survival).

Lékem volby je v těchto případech trastuzumab, monoklonální protilátka vůči receptoru HER2, která signifikantně prodlužuje přežití pacientek s časným i metastatickým karcinomem prsu (MBC). Přibližně polovina HER2-pozitivních nádorů prsu vykazuje též expresi hormonálních receptorů (tzv. triple pozitivní nádory), nicméně trastuzumab je účinný nezávisle na stavu exprese těchto hormonálních receptorů. U pacientek s triple pozitivními nádory je však hormonální terapií dosahováno horších léčebných výsledků než u pacientek, jejichž nádor exprimuje pouze hormonální receptory. Příčina snížené senzitivity triple pozitivních nádorů vůči hormonální léčbě je spatřována v možném propojení signálních drah receptorů HER2 a ER, a nepřekvapuje proto, že trastuzumab podaný společně s tamoxifenem či fulvestrantem obnovuje citlivost triple pozitivních nádorů vůči hormonoterapii, a že je tedy simultánní inhibice receptorů HER2 a ER účinnější než samotná inhibice ER.

Cíl studie

Cílem studie TAnDEM (Trastuzumab and Anastrozole Directed against ER-positive HER2-positive Mammary carcinoma) bylo zhodnocení účinnosti kombinované léčby inhibitorem aromatázy anastrozolem a trastuzumabem u postmenopauzálních žen s triple pozitivním MBC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky