Antimykotická profylaxe u pacientů s neutropenií a hematologickými malignitami pomocí micafunginu

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Úvod

Pacienti s hematologickými malignitami jsou ohroženi mykotickými infekcemi – tyto infekce bývají léčeny empiricky, neboť přesná identifikace vyvolávajícího agens je v některých případech složitá (nemožnost odběru bioptického vzorku, obtížná kultivace apod.). Stále je zde nedostatek účinných a bezpečných léčiv, důležité je proto předcházení vzniku těchto infekcí. Riziko vzniku mykotických infekcí vzrůstá s délkou trvání závažné neutropenie, která většinou souvisí s podáváním intenzivní chemoterapie. Nejčastějšími původci jsou Aspergillus spp. a Candida spp.

Podávání primární antimykotické profylaxe bylo hodnoceno v několika studiích u pacientů s chemoterapií indukovanou prolongovanou neutropenií a u pacientů podstupujících transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT – hematopoietic stem cell transplantation). Názory na tento léčebný postup se však liší – s výjimkou fluconazolu dosud nebyl u pacientů podstupujících HSCT pro dostupná antimykotika prokázán pokles v celkové mortalitě. V prevenci invazivních mykotických infekcí (IFD) byla však prokázána účinnost a bezpečnost v případě posaconazolu a triazolů s rozšířeným spektrem.

Cíl studie

Cílem této studie bylo posoudit účinnost, bezpečnost a snášenlivost micafunginu v profylaxi mykotických infekcí u neutropenických pacientů podstupujících chemoterapii či HSCT pro hematologické malignity. Hodnocen byl též význam monitorování 1,3-β-D-glukanu (BG).

Komentář ke studii

MUDr. Michal Kouba

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky