Dobrá odpověď na léčbu lenalidomidem + dexamethasonem je spojena se zlepšením klinických výsledků u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Úvod

V poslední době bylo pozorováno, že u pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem (MM), kteří dosáhnou kompletní (CR) nebo velmi dobré částečné odpovědi (VGPR) pomocí vysokodávkované chemoterapie a autologní transplantace kmenových buněk (ASCT), se zvyšuje pravděpodobnost delšího celkového přežití (OS) ve srovnání s pacienty, kteří dosáhnou léčebné odpovědi horší. Prognostický význam kvality odpovědi ve vztahu ke klinickým výsledkům však byl v minulosti – vzhledem k absenci skutečně účinné léčby – pozorován jen u malého vzorku pacientů. S novými terapeutickými možnostmi, mezi které patří především léčba lenalidomidem a bortezomibem, se však četnost a kvalita léčebných odpovědí zvýšila, a je tak možno posuzovat význam kvality odpovědi u většího vzorku pacientů včetně nemocných s relabujícím nebo refrakterním MM. V poslední době byl prokázán klinický přínos dosažení CR při léčbě bortezomibem.

Lenalidomid je perorálně podávaný imunomodulační lék, jehož účinnost byla prokázána v registračních studiích MM-009 a MM-010 – ve srovnání s monoterapií dexamethasonem vedla léčba kombinací lenalidomid/dexamethason (RD) k signifikantně vyšší četnosti léčebných odpovědí (ORR), včetně CR, a k prodloužení doby do progrese (TTP) i celkového přežití (OS). Díky této léčbě dosahuje více pacientů remise onemocnění, avšak zvyšuje se také počet pacientů s relabujícím nebo refrakterním MM.

Cíl studie

Cílem této studie bylo porovnat klinické výsledky pacientů, kteří při léčbě režimem RD dosáhli CR či VGPR, s pacienty, kteří při této léčbě dosáhli pouze PR.

Komentář ke studii

MUDr. Jan Straub

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky