Léčba pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem lenalidomidem a dexamethasonem vs jejich kombinací s bortezomibem – analýza prognostických faktorů

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

Lenalidomid v kombinaci s dexamethasonem (RD) představuje účinnou léčbu pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem (MM) – podávání tohoto režimu je spojeno s celkovou četností léčebných odpovědí (ORR) 60 %, z toho 15 % pacientů dosahuje kompletní odpovědi (CR). Při monoterapii bortezomibem bývá léčebná odpověď zaznamenána až u 43 % pacientů.

Ve studiích in vitro bylo pozorováno, že lenalidomid i thalidomid mohou potencovat účinky dexamethasonu i bortezomibu, což se potvrdilo rovněž ve studiích in vivo – kombinace lenalidomidu a bortezomibu byla účinná i u předléčených pacientů, u kterých selhala léčba těmito přípravky odděleně. Ve studii I. fáze, v níž byli pacienti léčeni kombinací lenalidomid/dexamethason/bortezomib (VRD), byla zaznamenána minimální nebo lepší léčebná odpověď u 61 % pacientů, v následující studii II. fáze činila ORR již 68 %.

Jak je patrné, nové antimyelomové léky a léčebné strategie zlepšují výsledky pacientů s relabujícím nebo refrakterním MM, nicméně dosud není zcela známo, zda s jejich využitím (především v kombinaci) lze překonat nepříznivý vliv cytogenetických abnormalit, jako jsou del17p, del13q či t(4;14). V poslední době se však ukázalo, že bortezomib může být účinný i u pacientů s del13p či t(4;14). Nezanedbatelným a limitujícím faktorem při léčbě novými léky však je toxicita – např. periferní neuropatie se objevuje až u 35 % pacientů léčených bortezomibem.

Cíl studie

Cílem této studie bylo zhodnotit účinnost léčby kombinací RD či VRD u pacientů s s relabujícím či refrakterním MM a cytogenetickými abnormalitami spojenými s nepříznivou prognózou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky