Gefitinib ve srovnání s chemoterapií u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem a mutací EGFR

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

Nemalobuněčný plicní karcinom (NSCLC) představuje jednu z hlavních příčin úmrtí na nádorové onemocnění. Podávání standardní chemoterapie je u pacientů s pokročilým NSCLC spojeno s četností léčebných odpovědí (ORR) 20–35 % a celkovým přežitím (OS) 10–12 měsíců.

Relativně novým prostředkem v léčbě pacientů s NSCLC je gefitinib, perorálně podávaný tyrosinkinázový inhibitor receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Ve dvou studiích II. fáze činila ORR při léčbě gefitinibem 9–19 %; ve studii III. fáze pak byla prokázána non-inferiorita gefitinibu ve srovnání s docetaxelem ve vztahu k OS.

V dalších studiích se ukázalo, že účinnost gefitinibu je ovlivněna určitými demografickými a klinickými faktory – lepších výsledků je dosahováno u Asiatů, žen, nekuřáků a pacientů s adenokarcinomem. Později bylo též zjištěno, že přítomnost somatické mutace v kinázové doméně EGFR významně koreluje s mírou léčebné odpovědi při podávání tyrosinkinázových inhibitorů – v prospektivních studiích II. fáze, do kterých byli zařazeni pacienti s mutací EGFR, byla zaznamenána ORR více než 70 % a přežití bez progrese (PFS) v délce 9–10 měsíců.

Cíl studie

Cílem této studie bylo porovnat účinnost léčby gefitinibem a standardní chemoterapie kombinací carboplatina/paclitaxel u dosud neléčených pacientů s pokročilým NSCLC a senzitivními mutacemi EGFR.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky