Zkušenosti se sorafenibem v léčbě starších pacientů

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

Věk představuje nejvýznamnější rizikový faktor pro vznik nádorového onemocnění. Medián věku, ve kterém bývá pacientům diagnostikován renální karcinom (RCC), je 65 let, a více než 25 % pacientů s nově diagnostikovaným RCC je starších 75 let. Starší pacienti přitom mívají horší výkonnostní stav (PS – performance status), hůře snášejí léčbu a mají více komorbidit, které ovlivňují léčebnou odpověď i přežití. Proto je u těchto pacientů potřebný specifický terapeutický přístup.

Výsledky léčby sorafenibem u starších pacientů

Sorafenib je prvním multikinázovým inhibitorem schváleným k léčbě RCC. Ve studii III. fáze TARGET (Treatment Approaches in Renal Cancer Global Evaluation Trial) byl prokázán jeho významný vliv na prodloužení přežití bez progrese (PFS) ve srovnání s placebem – 5,5 vs 2,8 měsíce (p < 0,01) – i celkového přežití (OS) – 17,8 vs 14,3 měsíce (po cenzuře dat pacientů, u kterých byl proveden cross-over) (p = 0,029). Ve studiích s rozšířením vstupních kritérií

EU-ARCCS a NA-ARCCS, v nichž byli sledováni pacienti s pokročilým karcinomem ledviny, bylo dosaženo kontroly onemocnění u 84 %, resp. 73 % nemocných, a to při významném prodloužení PFS i OS a zlepšení kvality života. Výskyt nežádoucích účinků léčby sorafenibem u starších a mladších pacientů byl přitom ve všech těchto studiích srovnatelný.

Komentář ke studii

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky