Farmakologickou profylaxi invazivních mykotických onemocnění u pacientů s akutními leukemiemi je nutno přizpůsobit lokální epidemiologické situaci

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA 
Autoři - působiště: Ústav hematologie a krevní transfuze, klinický úsek, Praha

Souhrn

Navzdory pokrokům v diagnostice i terapii invazivních mykotických nemocí (IFD – invasive fungal disease) zůstávají IFD častou příčinou smrti u imunokompromitovaných nemocných, především po alogenních transplantacích kmenových buněk krvetvorby (HSCT – hematopoietic stem cell transplantation) či pacientů s akutními leukemiemi (AL). V publikovaných studiích bývá incidence IFD u nemocných s AL udávána v rozmezí od 2 % do 15 %, mortalita vyvolaná IFD (buď Candida spp., nebo především Aspergillus spp.) u nemocných s AL je obvykle udávána v rozmezí 30–40 %.1,2

V současnosti je možno ke snížení výskytu IFD použít více strategií. Z nich je, kromě klasických bariérových opatření (včetně účinné filtrace vzduchu, tzv. HEPA filtry), nejčastěji používána profylaktická aplikace antimykotik. Metaanalýzou bylo totiž prokázáno, že profylaktické podávání antimykotik skupinám imunokompromitovaných nemocných, ohrožených výskytem IFD, je účinné.3

V poslední době bylo do klinické praxe zavedeno několik nových antimykotik, která lze podávat profylakticky (např. voriconazol, posaconazol atd.). U nemocných s indukční terapií akutní myeloidní leukemie (AML) byla v profylaxi zkoumána aplikace posaconazolu; jeho účinnost byla obvykle porovnávána s itraconazolem či fluconazolem.4 Profylaktické podávání posaconazolu vedlo ke snížení výskytu IFD i ke zlepšení přežití. Nicméně rutinní profylaxe IFD posaconazolem u nemocných s nově diagnostikovanou AL zůstává stále kontroverzní. Příčin této situace je více: kromě skutečnosti, že v některých centrech se u nemocných s AL vyskytly tzv. průlomové mykotické infekce, vyvolané málo citlivými patogeny (podobně jako při aplikaci voriconazolu v profylaxi), např. Mucorales, Scedosporium prolificans či Trichosporon ascii,5 je hlavní příčinou velmi heterogenní výskyt IFD v jednotlivých centrech: někde je výskyt IFD raritní, jinde IFD představují obrovský problém. Proto se zřejmě liší i počet nemocných, kteří by měli dostávat tuto antimykotickou profylaxi (v některých centrech všichni nemocní, někde jen minimum pacientů, např. s dlouhodobě trvající granulocytopenií či refrakterní AL atd.). To nabádá k opatrnosti při generalizaci doporučování antimykotické profylaxe posaconazolem u všech nemocných s AL. Určitě by kromě výsledků randomizovaných studií měla být brána v úvahu i lokální epidemiologická situace.6

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky