Trabectedin plus liposomální doxorubicin u karcinomu ovarií

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

Ovariální karcinom je po karcinomu děložního hrdla druhou nejvíce letální gynekologickou malignitou, s odhadovaným počtem 125 000 úmrtí každým rokem. Základem léčby je kombinace chirurgického řešení s adjuvantní chemoterapií založenou na kombinaci platiny a taxanů. V případě rekurence onemocnění jsou využívány opět platina, paclitaxel, topotecan, gemcitabin či např. liposomální doxorubicin.

Trabectedin je nová protinádorově působící látka původně izolovaná z pláštěnce Ecteinascidia turbinata, jež má schopnost kovalentně se vázat s DNA a narušovat tak transkripci, s následným zastavením buněčného cyklu ve fázi G2-M a buněčnou smrtí.

Cíl studie

V kontextu dosud pozorovaných příznivých výsledků byla hodnocena účinnost trabectedinu v kombinaci s pegylovaným liposomálním doxorubicinem (PLD) oproti PLD samotnému.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky