Souvislost mezi odpovědí na předchozí systémovou léčbu a účinností následné terapie pemetrexedem u pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

V 1. linii léčby pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) je v současné době doporučena chemoterapie na bázi platiny – při jejím podání dosahuje objektivní odpovědi přibližně jedna třetina pacientů. U většiny nemocných však onemocnění progreduje a je nutné nasazení léčby 2. linie, v níž lze využít např. docetaxel, erlotinib nebo pemetrexed.

Pemetrexed zasahuje do mnoha folát-dependentních reakcí nezbytných pro buněčnou proliferaci – jeho primárním cílem je thymidylátsyntáza, inhibuje ovšem také dihydrofolátreduktázu či glycinamidribonukleotidformyltransferázu, tedy enzymy uplatňující se při syntéze purinů a pyrimidinů.

Léky, které je možno podat ve 2. linii léčby, se mezi sebou liší mj. toxickým profilem a prediktivními faktory – ze studie III. fáze vyplynulo, že docetaxel ve srovnání s pemetrexedem častěji vyvolává febrilní neutropenii, průjem či neurotoxicitu, v jiné studii III. fáze se ukázalo, že pemetrexed je účinnější než docetaxel u pacientů s non-skvamózním NSCLC. Prediktivními faktory pro úspěšnost léčby erlotinibem byly shledány adenokarcinom, nekuřáctví a příznivý stav receptorů EGFR. Rozhodování o vhodné léčbě 2. linie a dalších by tak mělo být založeno na posouzení individuálních klinicko-patologických charakteristik.

Cíl studie

Cílem předkládané studie bylo najít další prediktivní faktory pro léčbu pemetrexedem u pacientů s pokročilým NSCLC, především určit, zda odpověď na předchozí systémovou léčbu determinuje účinnost následné terapie pemetrexedem.

Komentář ke studii

MUDr. Lenka Babičková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky