Souvislost mezi odpovědí na předchozí systémovou léčbu a účinností následné terapie pemetrexedem u pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

V 1. linii léčby pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) je v současné době doporučena chemoterapie na bázi platiny – při jejím podání dosahuje objektivní odpovědi přibližně jedna třetina pacientů. U většiny nemocných však onemocnění progreduje a je nutné nasazení léčby 2. linie, v níž lze využít např. docetaxel, erlotinib nebo pemetrexed.

Pemetrexed zasahuje do mnoha folát-dependentních reakcí nezbytných pro buněčnou proliferaci – jeho primárním cílem je thymidylátsyntáza, inhibuje ovšem také dihydrofolátreduktázu či glycinamidribonukleotidformyltransferázu, tedy enzymy uplatňující se při syntéze purinů a pyrimidinů.

Léky, které je možno podat ve 2. linii léčby, se mezi sebou liší mj. toxickým profilem a prediktivními faktory – ze studie III. fáze vyplynulo, že docetaxel ve srovnání s pemetrexedem častěji vyvolává febrilní neutropenii, průjem či neurotoxicitu, v jiné studii III. fáze se ukázalo, že pemetrexed je účinnější než docetaxel u pacientů s non-skvamózním NSCLC. Prediktivními faktory pro úspěšnost léčby erlotinibem byly shledány adenokarcinom, nekuřáctví a příznivý stav receptorů EGFR. Rozhodování o vhodné léčbě 2. linie a dalších by tak mělo být založeno na posouzení individuálních klinicko-patologických charakteristik.

Cíl studie

Cílem předkládané studie bylo najít další prediktivní faktory pro léčbu pemetrexedem u pacientů s pokročilým NSCLC, především určit, zda odpověď na předchozí systémovou léčbu determinuje účinnost následné terapie pemetrexedem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky