Léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu kombinací panitumumab + FOLFOX-4 vs samotným režimem FOLFOX-4 – studie PRIME

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Panitumumab je plně humánní monoklonální protilátka proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), schválená v monoterapii k léčbě pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC), u kterých selhala chemoterapie. V současné době stále probíhá randomizovaná studie III. fáze PRIME, v níž je hodnocena účinnost a bezpečnost režimu FOLFOX-4 v kombinaci s panitumumabem (aplikovaným v dávce 6,0 mg/kg každé 2 týdny) (n = 593) oproti monoterapii FOLFOX-4 (n = 590) v 1. linii léčby nemocných s mCRC. Od srpna 2006 do února 2008 bylo do studie zařazeno celkem 1 183 dosud neléčených pacientů s mCRC, u nichž byl stanovován mutační stav genu KRAS. Pacienti byli dále stratifikováni na základě výkonnostního stavu dle ECOG (0–1 vs 2) a regionu. Primárně je sledováno přežití bez progrese (PFS), sekundárně pak četnost léčebných odpovědí a celkové přežití (OS). U pacientů s nemutovaným (divokým) typem KRAS (WT-KRAS) (60 %) byl zaznamenán medián PFS v délce 9,6 měsíce při léčbě FOLFOX-4 + panitumumabem vs 8,0 měsíců při monoterapii FOLFOX-4 (HR: 0,80; 95% CI: 0,66–0,97; p = 0,02). U pacientů s WT-KRAS léčených kombinovanou terapií byla zaznamenána též vyšší četnost objektivních odpovědí – 55 % vs 48 %. Naopak u pacientů s mutovaným typem KRAS (MT-KRAS) byl při podávání FOLFOX-4 + panitumumabu zaznamenán kratší medián PFS ve srovnání s monoterapií FOLFOX-4 – 7,3 vs 8,8 měsíce (HR: 1,29; 95% CI: 1,04–1,62; p = 0,02). Medián celkového přežití byl v této studii 23,9 měsíce v rameni FOLFOX + panitumumab oproti 19,7 měsíce u samotné chemoterapie FOLFOX. Ačkoliv nebylo těsně dosaženo statistické významnosti, rozdíl v celkovém přežití mezi panitumumabem a kontrolním ramenem je 4,2 měsíce a může být označen za klinicky relevantní (HR: 0,83; tj. 17% snížení rizika úmrtí; p = 0,072). Co se týká snášenlivosti léčby, výskyt nežádoucích účinků byl dosud mezi oběma rameny srovnatelný; infuzní reakce stupně 3/4 byly při podávání panitumumabu pozorovány u méně než 1 % pacientů. Na základě dosavadních výsledků studie PRIME lze tedy říci, že v 1. linii léčby pacientů s mCRC a WT-KRAS přidání panitumumabu k režimu FOLFOX-4 signifikantně prodlužuje PFS, přičemž snášenlivost této léčby je dobrá. Studie PRIME rovněž potvrzuje důležitost genu KRAS (resp. jeho mutačního stavu) jakožto prediktivního faktoru při léčbě biologickými léky namířenými vůči EGFR.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky