Rituximab vs cyklofosfamid v léčbě ANCA-asociovaných vaskulitid

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Podání cyklofosfamidu a glukokortikoidů je již po řadu let stále základem remisi indukující léčby ANCA-asociovaných vaskulitid, tj. vaskulitid malých tepen charakterizovaných pouze minimálním depozitem ve stěně cévní a přítomností protilátek proti cytoplazmě neutrofilních leukocytů. V rámci multicentrické dvojitě zaslepené randomizované non-inferioritní studie byla hodnocena účinnost rituximabu oproti cyklofosfamidu, a to u celkem 197 osob s ANCA-pozitivní Wegenerovou granulomatózou nebo mikroskopickou polyangiitidou. Primárního cíle, tj. remise bez užívání prednisonu v 6. měsíci, bylo dosaženo u 63 osob (64 %) léčených rituximabem, zatímco v případě druhé skupiny pouze u 52 (53 %), což svědčí pro jeho non-inferioritu (p < 0,001). Rituximab byl účinnější co do navození remise u relabujícího onemocnění – 67 % vs 42 % (p = 0,01), a to bez významného rozdílu mezi oběma látkami ve výskytu nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky