Gemcitabin plus bevacizumab u pokročilého karcinomu pankreatu

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Současná aplikace gemcitabinu s bevacizumabem byla ve II. fázi klinického hodnocení u osob s metastazujícím karcinomem slinivky provázena 21% četností léčebných odpovědí s mediánem celkového přežití 8,8 měsíce. Na základě těchto povzbudivých výsledků byla následně provedena dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie, ve které byla účinnost této kombinace hodnocena primárně ve vztahu k celkovému přežití. Gemcitabin v dávce 1 g/m2 v 30minutové infuzi byl podáván v 1., 8. a 15. den každých 28 dní a bevacizumab v dávce 10 mg/kg nebo placebo v 1. a 15. den (n = 535). Medián celkového přežití ve skupině léčené kombinací gemcitabin + bevacizumab činil 5,8 měsíce, u gemcitabinu s placebem 5,9 měsíce (p = 0,95). Medián přežití bez progrese byl delší při léčbě kombinací než gemcitabinem samotným – 3,8 a 2,9 měsíce (p = 0,07); celková četnost odpovědí na léčbu byla 13 % vs 10 %. Současné užití obou látek v této práci tedy neprokázalo příznivější vliv kombinace na prognózu nemocných ve srovnání s monoterapií gemcitabinem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky