Stupeň myelosuprese v průběhu udržovací léčby u dospívajících se středním rizikem akutní B-lymfoblastické leukemie předpovídá riziko relapsu

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Dávky léku, koncentrace metabolitů léku v krvi a myelotoxicita v průběhu udržovací léčby 6-mercaptopurin/methotrexátem (MTX) byly zaznamenávány u 59 dospívajících (≥ 10 roků) a 176 mladších dětí (< 10 roků) s akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) z prekursorů B-lymfocytů a počtem leukocytů (WBC – white blood cell count) < 50 x 109/l v době diagnózy. Doba přežívání bez příhod (EFS – event-free survival) byla kratší u dospívajících než u mladších dětí (pEFS12y: 0,71 proti 0,83; p = 0,04). U dospívajících zůstávajících v remisi byla průměrná hodnota WBC v průběhu udržovací léčby (mWBC) ve vztahu k věku (rS = 0,36; p = 0,02), tato spojitost byla nevýznamná u těch, u nichž došlo k relapsu (rS = 0,05; p = 0,9). Multivariantní Coxův regresní model s nejlepší shodou k předpovědi rizika relapsu zahrnoval mWBC a aktivitu thiopurin methyltransferázy, která metyluje mercaptopurin a snižuje intracelulární dostupnost cytotoxických 6-thioguanin nukleotidů (koeficient: 0,11; p = 0,02). Spojitost mWBC s rizikem relapsu byla výraznější u dospívajících (koeficient = 0,65; p = 0,003) než u mladších dětí (koeficient = 0,42; p = 0,04). U dospívajících byl vyšší průměrný počet neutrofilů (p = 0,002) než u mladších dětí, ty však dostávaly v průběhu udržovací léčby nevýznamně nižší dávky mercaptopurinu a MTX. Koncentrace MTX v erytrocytech byly ve významné spojitosti s dávkou MTX u dospívajících, kteří zůstali v remisi (rS = 0,38; p = 0,02), avšak nebylo tomu tak u těch, u nichž došlo k relapsu (rS = 0,15; p = 0,60). Z těchto výsledků je zřejmé, že dodržování udržovací léčby může ovlivnit riziko relapsu u dospívajících s ALL.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky