Cyklosporin A v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. David Suchý
Autoři - působiště: Oddělení klinické farmakologie, Fakultní nemocnice Plzeň

Souhrn

Úvod

Cyklosporin A (CsA) je cyklický polypeptid, který je první přírodní látkou se selektivním imunosupresivním účinkem. Tato jeho vlastnost byla zjištěna v roce 1972, což bylo záhy široce využito v transplantační medicíně. V roce 1974 byl poprvé prokázán protizánětlivý účinek cyklosporinu při léčbě artritidy; v následujících letech začal postupně pronikat do řady dalších oborů.

Mechanismus účinku

CsA patří mezi kalcineurinové inhibitory. Kalcineurin je cytosolický protein řazený mezi fosfatázy, jehož aktivita je řízena hladinou intracelulárního kalcia prostřednictvím kalmodulinu. Kalcineurin aktivovaný kalmodulinem působí defosforylaci několika nukleárních faktorů, které jsou řazeny do skupiny nukleárních faktorů aktivovaných T-lymfocytů (NFAT), a tím jejich translokaci do jádra. Tam působením NFAT dochází k aktivaci transkripce a syntézy regulačních cytokinů v T-buňkách. Mezi nejvýznamnější cytokiny, jejichž aktivaci CsA tlumí, patří interleukin-2 (IL-2), IL-3, IL-4, granulocyty/makrofágy stimulující faktor (GM-CSF), interferon-γ (IFN-γ), tumor nekrotizující faktor-α (TNF-α) a IL-17.1–3 Za nejvýznamnější je považováno omezení tvorby IL-2, který je produkován pomocnými T-lymfocyty (CD4) po antigenní stimulaci a je zodpovědný za klonální expanzi cytotoxických T-lymfocytů. CsA zvyšuje také produkci transformujícího růstového faktoru-β (TGF-β) s výrazným imunosupresivním účinkem. Navíc brání i rozvinutí mechanismů humorální imunity a také zřejmě inhibuje migraci dendritických buněk regulací exprese chemokinových receptorů a inhibicí exprese cyklooxygenázy-2.3 CsA je schopen potlačit aktivitu a vývoj modelových autoimunitních chorob, u kterých se patogeneticky uplatňuje buňkami zprostředkovaná imunita: Borel a spol. zjistili, že CsA zastavuje rozvoj adjuvantní artritidy u potkanů. Kromě toho bylo zjištěno, že se pomocí CsA dá zastavit i experimentální artritida vyvolaná kolagenem typu II u myší, podobně byl použit i v terapii experimentální uveitidy u potkanů.

Využití cyklosporinu A v monoterapii revmatoidní artritidy

Použití CsA v léčbě revmatoidní artritidy (RA) bylo považováno za nadějné s ohledem na úlohu CD4+ lymfocytů v etiopatogenezi onemocnění. Povzbudivé výsledky se objevily v 80. letech u pacientů rezistentních na terapii různými chorobu modifikujícími léky (DMARDs), což bylo potvrzeno v řadě nekontrolovaných i kontrolovaných klinických studií u pacientů s RA. CsA byl považován za záchrannou léčbu u pacientů rezistentních na léčbu běžnými DMARDs. První studie s CsA používaly transplantační dávky, tj. 10 mg/kg, které byly zatíženy velkým množstvím nežádoucích účinků.4 Studie zpravidla zahrnovaly pacienty s dlouhotrvajícím onemocněním (long-standing RA – LSRA) a špatnou prognózou, léčené již několika DMARDs.1,5

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky