Gefitinib ve srovnání se standardní chemoterapií u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem a mutací EGFR

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Karcinom plic představuje jednu z hlavních příčin úmrtí na nádorové onemocnění. Tato malignita patří celosvětově mezi zhoubné nádory s nejvyšší incidencí. V roce 2007 bylo diagnostikováno 1,52 milionu nových onemocnění na světě, což je 12 % mezi všemi zhoubnými novotvary. V témže roce na karcinom plic zemřelo 1,3 milionu osob.

V případě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) je podáním standardní konvenční chemoterapie, která spočívá v aplikaci platinového derivátu v kombinaci s některým z cytostatik 3. generace (vinorelbin, paclitaxel, gemcitabin, docetaxel), dosaženo četnosti léčebných odpovědí (ORR) 20–35 % a celkového přežití (OS) 10–12 měsíců.

Jednou z nových možností v 1. linii léčby pacientů s NSCLC je gefitinib, což je perorálně podávaný tyrosinkinázový inhibitor receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Ve dvou studiích II. fáze činila ORR při léčbě gefitinibem 9–19 %; ve studii III. fáze pak byla prokázána stejná účinnost gefitinibu ve srovnání s docetaxelem ve vztahu k OS. V dalších studiích se ukázalo, že účinnost gefitinibu je ovlivněna určitými demografickými a klinickými faktory – lepších výsledků je dosahováno u Asiatů, žen, nekuřáků a pacientů s adenokarcinomem. Později bylo též zjištěno, že přítomnost somatické mutace v kinázové doméně genu EGFR významně koreluje s mírou léčebné odpovědi při podávání tyrosinkinázových inhibitorů – v prospektivních studiích II. fáze, do kterých byli zařazeni pacienti s mutací genu EGFR, byla zaznamenána ORR více než 70 % a přežití bez progrese (PFS) v délce 9–10 měsíců.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky