Nákladová efektivita glukosamin sulfátu a paracetamolu v léčbě pacientů s osteoartrózou kolena – studie GUIDE

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Úvod

Osteoartróza (OA) patří k nejčastějším muskuloskeletálním onemocněním zapříčiňujícím poruchy hybnosti. V léčbě OA se uplatňují nefarmakologické a farmakologické postupy, avšak skutečně účinných léků je stále nedostatek. V minulosti bylo provedeno mnoho studií hodnotících účinnost jednotlivých farmak, a rovněž několik metaanalýz, jejichž výsledky však byly často zkresleny značnou heterogenitou analyzovaných studií. Nejvíce klinických důkazů pro léčbu OA kolena bylo nicméně nashromážděno v případě glukosamin sulfátu (GS).

V souvislosti se stárnutím populace a vzhledem k tomu, že OA postihuje zejména pacienty starší 50 let, představuje toto onemocnění stále větší socioekonomickou zátěž. Prostředky vymezené k léčbě jsou rovněž limitované, proto je nutné používat nejen účinné, ale také ekonomicky efektivní léčebné strategie. Na významu tak nabývá farmakoekonomika a hodnocení nákladové efektivity jednotlivých léků.

Cíl studie

Cílem této studie bylo zhodnotit nákladovou efektivitu GS ve srovnání s paracetamolem a placebem v léčbě pacientů s osteoartrózou kolena v 6měsíčním časovém horizontu z perspektivy poskytovatelů zdravotní péče.

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky