Risperidon versus olanzapin v léčbě deliria

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

V rámci 7denní randomizované komparativní klinické studie byla aktuálně porovnávána terapeutická účinnost dvou atypických antipsychotik s odlišným mechanismem účinku – risperidonu (SDA) a olanzapinu (MARTA) u pacientů s deliriem (n = 32; medián věku 70 let). Primárním sledovaným ukazatelem byla změna skóre ve škále DRS-R-98 (Delirium Rating Scale-Revisited- 98) oproti výchozím hodnotám. První den po zahájení léčby bylo patrné výraznější zlepšení ve prospěch olanzapinu, avšak pozorovaný rozdíl nedosáhl statistické významnosti (p = 0,076). Celkové odpovědi na léčbu bylo dosaženo u 64,7 % pacientů léčených risperidonem a u 73,3 % osob užívajících olanzapin. Terapeutická odpověď na risperidon se signifikantně snižovala u osob starších 70 let. Bezpečnostní profily obou léčiv byly příznivé, bez navzájem významnějších rozdílů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky