Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií u nemocných s pokročilým nebo metastastickým kolorektálním karcinomem z pohledu klinické praxe

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Martin Šafanda
Autoři - působiště: Oddělení klinické onkologie Nemocnice Na Homolce, Praha

Souhrn

Bevacizumab, monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru (VEGF), je dnes široce používán v 1. linii léčby metastatického a pokročilého kolorektálního karcinomu.

Welch a spol. analyzují pět zásadních klinických studií, jejichž výsledky měly dopad v klinické praxi. Klíčovou a ojedinělou studií v této analýze je práce publikovaná Hurwitzem.1 Klíčovou proto, že výsledky této studie vedly k zavedení bevacizumabu do klinické praxe, a ojedinělou proto, že jako jediná prokázala statisticky lepší celkové přežití (OS – overall survival), dobu do progrese (TTP – time to progression) a navýšení četnosti léčebné odpovědi (ORR – overall response rate) v rameni s bevacizumabem v porovnání s chemoterapií samotnou. Jako srovnávací rameno byl použit Saltzův bolusový režim IFL (týdenní aplikace irinotecanu s 5-fluorouracilem [5-FU] modulovaná leucovorinem), který byl v té době standardní. V současnosti je režim IFL považován za suboptimální v porovnání s infuzním režimem FOLFIRI. Na základě výsledků studie BICC-C2,3 by neměl být již používán v kombinaci s bevacizumabem. Kombinace oxaliplatiny a bevacizumabu byly zkoumány ve studii NO16966,4 kde přidání bevacizumabu ke kombinaci XELOX nebo FOLFOX4 přineslo prodloužení TTP oproti ramenu bez bevacizumabu, ale bez ovlivnění OS. Studie však byla koncipována primárně s cílem prokázat, že účinek režimu XELOX není horší než FOLFOX4, a hodnocení bevacizumabu bylo přidáno až ve II. fázi studie. Další analyzovanou studií byla práce publikovaná Giantoniem,5 v níž byla u předléčených pacientů porovnávána účinnost přidání bevacizumabu k FOLFOX4 oproti FOLFOX4 samotnému. Výsledkem bylo statisticky významné prodloužení TTP i OS. Na základě této studie byl bevacizumab registrován ve 2. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Dalšími studiemi v analýze byly práce Kabbinavara a spol.,6,7 kteří sledovali význam přidání bevacizumabu k různým režimům 5-fluorouracilu a leucovorinu. Tyto studie II. fáze neprokázaly přínos přidání bevacizumabu k chemoterapii v porovnání s chemoterapií samotnou, nicméně u nemocných, kteří nemohou být léčeni dvojkombinací (vzhledem k věku či výkonnostnímu stavu), se jedná o přijatelnou alternativu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky