Dronedaron – nové antiarytmikum: od farmakologie po klinickou praxi

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Kardiologie
Autoři: Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.
MUDr. Tomáš Skála
Autoři - působiště: I. interní klinika FN, Olomouc
Klíčová slova: dronedaron, fibrilace síní, farmakologie, farmakokinetika
Citace: 1 Nieuwlaat R, Capucci A, Camm AJ, et al. Atrial fibrillation management: a prospective surfy in ESC member countries: the Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation. Eur Heart J 2005
26:2422–2434. 2 Go AS, Hylek EM, Philips KA, et al. Prevalence of diagnosed atrial fibrillation in adults: ATRIA Study. JAMA 2001
285: 18:2370–5. 3 Greenlee RT, Vidaillet H. Recent progress in the epidemiology of atrial fibrillation. Curr Opin Cardiol 2005
20:7–14. 4 Heist EK, Ruskin JN. Atrial fibrillation and congestive heart silure: risk factors, mechanisms, and treatment. Prog Cardiovasc Dis 2006
48:256–69. 5 Roy D, Talajic M, Nattel S, et al. Rhythm versus rate control for atrial fibrillation and heart failure. N Engl J Med 2008
358: 2667–77. 6 Wyse DG, Waldo AL, DiMacro JP, et al. Atrial fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management (AFFIRM) investigators. A comparison of rate control and rhythm control in patiens with atrial fibrillation. N Engl J Med 2002
3471825–33. 7 Čihák R, Heinc P. Doporučení pro léčbu pacientů s fibrilací síní. Cor Vasa 2004
46(5):K67–77. 8 Freemantle N, Lafuente-Lafuente C, Mitchell S, et al. Mixed treatment comparison of dronedarone, amiodarone, sotalol, flecainide and propafenone, for the management of atrial fibrillation. Europace 2011:doi:10.1093/europace/euq450. 9 Camm AJ, Kirchhof P, Lip GYH, et al. Guidelines for the manage-ment of atrial fibrillation. Eur Heart J 2010
31:2369–429. 10 Ehrlich JR, Biliczki P, Hohnloser SH, et al. Atrial-selective approaches for the treatment of atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2008
51:787–98. 11 Sablayrolles S, Le Grand B. Drug evaluation: dronedarone, a novel non-iodinated antiarrhythmic agent. Curr Opin Investig Drugs 2006
7:842–9. 12 Lombardi F, Terranova P. Pharmacological Treatment of atrial fibrillation: mechanisms of action and efficacy of class III drugs. Curr Med Chem 2006
13:1635–53. 13 Gautier P, Guillemare E, Marion A, et al. Electrophysiologic chracterization of dronedarone in guinea pig ventricular cells. J Cardiovasc Pharmacol 2003
41:191–202. 14 Lefferová K. Dronedaron ve světle nových klinických studií. Remedia 2009:19
390–3. 15 Toubol P, Brugada J, Capucci A, et al. Dronedarone for prevention of atrial fibrillation: a dose ranging study. Eur Heart J 2003
24:1481–7. 16 Tschuppert Y, Buclin T, Rothuizen LE, et al. Effect of dronedarone on renal function in healthy subjects. Br J Clin Pharmacol 2007
64:785–91. 17 Sanofi-Aventis Investigator’s brochure: SR33598B dronedarone hydrochloride. Bridgewater, NJ: Sanofi-Aventis US LLC
2009 18 Zareba KM. Dronedarone: a new antiarrhythmic agent. Drugs Today (Barc) 2006
42:75–86. 19 SinghBN, Connolly SJ, Crijns HJ, et al. for the EURIDIS and ADONIS Investigators. Dronedarone for maintenance of sinus rhythm in atrial fibrillation or flutter. N Engl J Med 2007
357:987–99. 20 Hohnloser SH, Crijns HJ, vanEickels M, et al
for the ATHENA investigators. Effect of dronedarone on cardiovascular events in atrial fibrillation. N Engl J Med 2009
360:668–78. 21 Becquemont L, Neuvonen M, Verstuyft C, et al. Amiodarone interacts with simvastatin but not with pravastatin disposition kinetics. Clin Pharmacol Ther 2007
81:679–84. 22 Damy T, Pousset F, Caplain H, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions between metoprolol and dronedarone in extensive and poor CYP2D6 metabolizers healthy subjects. Fundam Clin Pharmacol 2004
18:113–23. 23 O’Reilly RA, Trager WF, Rettie AE, et al. Interaction of amiodarone with racemic warfarin and its separated enantiomorphs in humans. Clin Pharmacol Ther 1987
42:290–4. 24 Le Heuzey JY, de Ferrari GM, Radzik D, et al. A short-term, randomized, double blind, parallel-group study to evaluate the efficacy and safety of dronedarone versus amiodarone in patiens with persistent atrial fibrillation: The DIONYSOS study. J Cardiovasc Electrophysiol 2010
21:597–605. 25 Nademanee K, Kannan R, Hendrickson J, et al. Amiodarone--digoxin interaction: clinical significance, time course of development, potential pharmacokinetic mechanisms and therapeutic implications. J Am Coll Cardiol 1984
4:111–6. 26 http://www.mzcr.cz/leky.aspx?naz=multaq&lek=167351 27 http://www.multaq.co.uk/faq/question3 28 http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2011/01/news_detail_001187.jsp&murl=menus/news_and_events/news_and_events.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 29 http://sukl.cz/multaq
Dronedaron, v České republice nedávno schválené antiarytmikum, je chemickým analogem amiodaronu. Má přibližně 15% biologickou dostupnost, koncentrace v plazmě se výrazně zvyšuje po požití potravy s vysokým obsahem tuků. Doporučuje se užívání při jídle. Primární cesta metabolické clearance pro dronedaron je přes systém jaterních enzymů (zejména cytochrom P-450 3A4); plazmatický poločas eliminace dronedaronu je 27 až 31 hodin. Současné podávání silných inhibitorů CYP3A4, jako je ketoconazol, je spojeno s výrazným zvýšením maximálních koncentrací dronedaronu, a je proto kontraindikováno. Naopak induktory CYP3A4 snižují expozici dronedaronu. Dronedaron je substrátem pro P-glykoprotein (P-gp) a vede ke zvýšení koncentrace substrátů P-gp, jako je digoxin. Dronedaron způsobuje mírné zvýšení koncentrace kreatininu beze změny rychlosti glomerulární filtrace. Pohlaví, renální dysfunkce, hmotnost a věk nemají příliš vliv na farmakokinetické vlastnosti dronedaronu, a není proto zapotřebí upravovat dávku s ohledem na tyto proměnné. U pacientů léčených dronedaronem by měly být pravidelně kontrolovány jaterní testy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky