Rivaroxaban ve srovnání s warfarinem v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní – studie ROCKET AF

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Fibrilace síní (FS) je nejčastější formou srdeční arytmie. U pacientů s touto arytmií, kteří nejsou adekvátně léčeni, stoupá až pětinásobně riziko cévní mozkové příhody (CMP). Z důvodu prevence CMP jsou u těchto pacientů podávána antikoagulancia, a to především warfarin. Jsou však zkoušena také další, nová antikoagulancia, k nimž patří i rivaroxaban, přímý inhibitor faktoru Xa. Účinnost a bezpečnost rivaroxabanu ve srovnání s warfarinem v prevenci cévní mozkové příhody (CMP) u pacientů s fibrilací síní byla recentně porovnávána v randomizované dvojitě zaslepené studii III. fáze ROCKET AF (Rivaroxaban Once-daily oral direct factor Xa inhibition Compared with vitamin K antagonism for prevention of stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation), do níž bylo zařazeno 14 264 pacientů s vysokým rizikem (např. 55 % z nich již prodělalo CMP a 90 % trpělo hypertenzí). Ti byli rozděleni do skupiny, v níž byl aplikován rivaroxaban v dávce 20 mg 1x denně, nebo do skupiny, v níž byl podáván warfarin (dávky byly titrovány tak, aby bylo dosaženo a udrženo INR v rozmezí 2–3). Léčba byla aplikována po dobu 12–32 měsíců. Primárním sledovaným parametrem účinnosti byla non-inferiorita rivaroxabanu ve srovnání s warfarinem z hlediska výskytu CMP a embolizace mimo centrální nervový systém (CNS). Sledovaným parametrem bezpečnosti byl výskyt závažného a nezávažného klinicky významného krvácení.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky