Projekt PARMA

Supplementum: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Bolest, Onkologie
Citace: 1 www.linkos.cz 2 Duba J, Sláma O, Ryšavá L. PARMA projekt. Pain News 2011 3 Sláma O, Lejčko J, Kozák J, et al. Epidemiologie a léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů v ČR – výsledky výzkumného projektu PARMA. Bolest 2011;1:38–40.

Souhrn

V dubnu loňského roku byl na Brněnských onkologických dnech představen projekt PARMA (PAin Relief MAnagement), zaměřený na monitorování diagnostiky a léčby bolesti u pacientů s onkologickým onemocněním. Vznikl ve spolupráci České onkologické společnosti ČLS JEP, Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Projekt má tři hlavní cíle:

 1. získání informací o diagnostice a léčbě bazální i průlomové bolesti v reálné klinické praxi;
 2. příprava a zavedení doporučených postupů při léčbě bolesti;
 3. vytvoření nástrojů umožňujících optimální nastavení léčby.

Projekt je veden snahou vytvořit a uvést do klinické praxe nástroje pro diagnostiku a sledování účinnosti léčby bolesti, jež by měly vést ke zlepšení kvality léčby, a tím i kvality života pacientů, usnadnit komunikaci mezi lékařem a pacientem, a v případě, že se do projektu podaří zapojit zdravotní pojišťovny, usnadnit též přístup k novým a nákladnějším prostředkům k léčbě bolesti. Je cílen na všechny lékaře, kteří se zabývají léčbou bolesti u onkologicky nemocných, a na všechny pacienty, kteří jsou léčeni pro chronickou nádorovou bolest opioidy.

Projekt probíhá ve dvou fázích – první fáze, ve které byl výzkum realizován pomocí dotazníků, byla zaměřena na dia-gnostiku bazální a průlomové bolesti a hodnocení účinnosti léčby bazální bolesti; předmětem druhé fáze je vytvoření a zavedení metodických pokynů pro léčbu bolesti, načež bude navazovat longitudinální studie zaměřená na dlouhodobé sledování péče o pacienty s onkologickou bolestí.

První fáze projektu byla ukončena v září loňského roku. Byla zaměřena na zjištění, jaká je intenzita a účinnost léčby bazální bolesti u onkologických pacientů, zda pacienti trpí atakami průlomové bolesti, popřípadě jaká je intenzita, frekvence a trvání těchto atak, jak je průlomová bolest léčena a jak jsou pacienti s touto léčbou spokojeni. Do výzkumu se od června do září 2010 zapojilo 12 onkologických pracovišť, 6 algeziologických pracovišť a 3 pracoviště paliativní péče. Celkem bylo shromážděno 474 dotazníků, ze kterých vyplynuly následující závěry:

 • až tři čtvrtiny onkologických pacientů, kteří jsou léčeni opioidy pro bazální bolest, trpí též průlomovou bolestí;
 • čtvrtina pacientů má intenzitu bazální bolesti v intervalu 5–10 na vizuální analogové škále (VAS), rozložení intenzity bazální bolesti je přitom stejné u pacientů s průlomovou bolestí i bez ní;
 • u pacientů s bazální bolestí o intenzitě ≥ 5 (25 % z celkového počtu pacientů) se ve srovnání s pacienty s bazální bolestí o intenzitě ≤ 4 (75 % z celkového počtu pa-cientů) průlomová bolest vyskytuje častěji (86 % vs. 71 %) (obrázek 1) a její intenzita je výrazně vyšší (v intervalu 9–10 na VAS) (obrázek 2);
 • silná průlomová bolest (VAS ≥ 7) se vyskytuje u 50 % pacientů s bazální bolestí o intenzitě ≤ 4 a 95 % pacientů s bazální bolestí o intenzitě ≥ 5;
 • 67 % pacientů s průlomovou bolestí má nejméně jednu epizodu průlomové bolesti za den (nejčastější je výskyt 2–3 epizod/denně), u tří čtvrtin pacientů trvají epizody průlomové bolesti do 60 minut (obrázek 3);
 • v léčbě bazální bolesti nejsou žádné výrazné preference;
 • spokojenost s léčbou průlomové bolesti nebylo možné statisticky vyhodnotit.

#obr:1#

#obr:2#

#obr:3#

Výzkum v první fázi tak přinesl cenné informace týkající se bazální i průlomové bolesti u onkologicky nemocných. Vynořily se také některé další otázky, které budou mj. řešeny ve druhé fázi výzkumu, a to:

 • zda lze snížit výskyt průlomové bolesti;
 • zda lze dosáhnout kompenzace bazální bolesti (tj. snížení její intenzity na ≤ 4 na VAS), a pokud ano, jakým postupem;
 • zda se mění kompenzace bolesti v čase;
 • jakým způsobem jsou pacienti s onkologickou bolestí předáváni do péče algeziologů či ambulancí paliativní léčby a jaká je role praktických lékařů;
 • jaká je spokojenost s léčbou a kvalita života pacientů.

Ve druhé fázi výzkumu by měl být sběr dat prováděn prostřednictvím internetové aplikace.

Zpracovala MUDr. Jana Kyselá

Literatura

1
www.linkos.cz
2
Duba J, Sláma O, Ryšavá L. PARMA projekt. Pain News 2011
3
Sláma O, Lejčko J, Kozák J, et al. Epidemiologie a léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů v ČR – výsledky výzkumného projektu PARMA. Bolest 2011;1:38–40.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky