Projekt PARMA

Supplementum: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Bolest, Onkologie
Citace: 1 www.linkos.cz 2 Duba J, Sláma O, Ryšavá L. PARMA projekt. Pain News 2011 3 Sláma O, Lejčko J, Kozák J, et al. Epidemiologie a léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů v ČR – výsledky výzkumného projektu PARMA. Bolest 2011;1:38–40.

Souhrn

V dubnu loňského roku byl na Brněnských onkologických dnech představen projekt PARMA (PAin Relief MAnagement), zaměřený na monitorování diagnostiky a léčby bolesti u pacientů s onkologickým onemocněním. Vznikl ve spolupráci České onkologické společnosti ČLS JEP, Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Projekt má tři hlavní cíle:

 1. získání informací o diagnostice a léčbě bazální i průlomové bolesti v reálné klinické praxi;
 2. příprava a zavedení doporučených postupů při léčbě bolesti;
 3. vytvoření nástrojů umožňujících optimální nastavení léčby.

Projekt je veden snahou vytvořit a uvést do klinické praxe nástroje pro diagnostiku a sledování účinnosti léčby bolesti, jež by měly vést ke zlepšení kvality léčby, a tím i kvality života pacientů, usnadnit komunikaci mezi lékařem a pacientem, a v případě, že se do projektu podaří zapojit zdravotní pojišťovny, usnadnit též přístup k novým a nákladnějším prostředkům k léčbě bolesti. Je cílen na všechny lékaře, kteří se zabývají léčbou bolesti u onkologicky nemocných, a na všechny pacienty, kteří jsou léčeni pro chronickou nádorovou bolest opioidy.

Projekt probíhá ve dvou fázích – první fáze, ve které byl výzkum realizován pomocí dotazníků, byla zaměřena na dia-gnostiku bazální a průlomové bolesti a hodnocení účinnosti léčby bazální bolesti; předmětem druhé fáze je vytvoření a zavedení metodických pokynů pro léčbu bolesti, načež bude navazovat longitudinální studie zaměřená na dlouhodobé sledování péče o pacienty s onkologickou bolestí.

První fáze projektu byla ukončena v září loňského roku. Byla zaměřena na zjištění, jaká je intenzita a účinnost léčby bazální bolesti u onkologických pacientů, zda pacienti trpí atakami průlomové bolesti, popřípadě jaká je intenzita, frekvence a trvání těchto atak, jak je průlomová bolest léčena a jak jsou pacienti s touto léčbou spokojeni. Do výzkumu se od června do září 2010 zapojilo 12 onkologických pracovišť, 6 algeziologických pracovišť a 3 pracoviště paliativní péče. Celkem bylo shromážděno 474 dotazníků, ze kterých vyplynuly následující závěry:

 • až tři čtvrtiny onkologických pacientů, kteří jsou léčeni opioidy pro bazální bolest, trpí též průlomovou bolestí;
 • čtvrtina pacientů má intenzitu bazální bolesti v intervalu 5–10 na vizuální analogové škále (VAS), rozložení intenzity bazální bolesti je přitom stejné u pacientů s průlomovou bolestí i bez ní;
 • u pacientů s bazální bolestí o intenzitě ≥ 5 (25 % z celkového počtu pacientů) se ve srovnání s pacienty s bazální bolestí o intenzitě ≤ 4 (75 % z celkového počtu pa-cientů) průlomová bolest vyskytuje častěji (86 % vs. 71 %) (obrázek 1) a její intenzita je výrazně vyšší (v intervalu 9–10 na VAS) (obrázek 2);
 • silná průlomová bolest (VAS ≥ 7) se vyskytuje u 50 % pacientů s bazální bolestí o intenzitě ≤ 4 a 95 % pacientů s bazální bolestí o intenzitě ≥ 5;
 • 67 % pacientů s průlomovou bolestí má nejméně jednu epizodu průlomové bolesti za den (nejčastější je výskyt 2–3 epizod/denně), u tří čtvrtin pacientů trvají epizody průlomové bolesti do 60 minut (obrázek 3);
 • v léčbě bazální bolesti nejsou žádné výrazné preference;
 • spokojenost s léčbou průlomové bolesti nebylo možné statisticky vyhodnotit.

#obr:1#

#obr:2#

#obr:3#

Výzkum v první fázi tak přinesl cenné informace týkající se bazální i průlomové bolesti u onkologicky nemocných. Vynořily se také některé další otázky, které budou mj. řešeny ve druhé fázi výzkumu, a to:

 • zda lze snížit výskyt průlomové bolesti;
 • zda lze dosáhnout kompenzace bazální bolesti (tj. snížení její intenzity na ≤ 4 na VAS), a pokud ano, jakým postupem;
 • zda se mění kompenzace bolesti v čase;
 • jakým způsobem jsou pacienti s onkologickou bolestí předáváni do péče algeziologů či ambulancí paliativní léčby a jaká je role praktických lékařů;
 • jaká je spokojenost s léčbou a kvalita života pacientů.

Ve druhé fázi výzkumu by měl být sběr dat prováděn prostřednictvím internetové aplikace.

Zpracovala MUDr. Jana Kyselá

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky