Cetuximab v kombinaci s radioterapií jako konkomitantní léčba lokálně pokročilého spinocelulárního karcinomu kořene jazyka a levé tonsily

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jana Strážnická
Autoři - působiště: Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Souhrn

Úvod

Zhoubné nádory v oblasti hlavy a krku představuji širokou škálu různých nádorových lokalizací – od tumorů dutiny ústní a jazyka až po tumory hrtanu. Společné mají tyto nádory to, že postihují mnohem častěji muže než ženy (poměr je zhruba 80 % vs. 20 %)1 a že přibližně v 95 % všech případů se histologicky jedná o dlaždicobuněčný (spinocelulární) karcinom.2

Další charakteristikou těchto nádorů je to, že rozhodující z hlediska pravděpodobnosti dlouhodobého přežití pacientů s těmito nádory je možnost použití radikální lokoregionální terapie. Protože primárně chirurgicky resekovatelných nádorů je asi 30 %,2 je pro zbývající pacienty rozhodující radioterapie. V primární léčbě lokálně pokročilých nádorů hlavy a krku se jako nejúčinnější jeví kombinace radioterapie s chemoterapií, kterou je dosahováno kompletních regresí nádorového postižení v 70 a více procentech.2 Konkomitantní chemoradioterapie je však provázena zvýšenou toxicitou léčby.

Novou možností konkomitantní léčby lokoregionálně pokročilých nádorů hlavy a krku je kombinace radioterapie s biologickou léčbou, konkrétně s protilátkou proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGF), neboť nádorové buňky spinocelulárního karcinomu v hojné míře exprimují receptory pro EGF (EGFR). Inhibice aktivity těchto receptorů a jejich buněčné signální kaskády zastaví růst nádoru a navodí jeho regresi. Cetuximab (Erbitux) je monoklonální protilátka působící jako selektivní inhibitor EGFR. Cetuximab v kombinaci s radioterapií měl v klinických studiích významně vyšší účinnost ve srovnání s radioterapií samotnou a při nepřímém srovnání byla účinnost této kombinované léčby minimálně shodná jako účinnost konkomitantně či indukčně podávané chemoterapie, nebo vyšší.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky