Zkušenosti s chelatační léčbou u pacientky s myelodysplastickým syndromem

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Petra Bělohlávková
Autoři - působiště: II. interní klinika – oddělení klinické hematologie FN a LF UK, Hradec Králové

Souhrn

Úvod

Nejčastější problém u pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS) nízkého rizika představuje anemie, a velká část pacientů je odkázána na pravidelnou hemosubstituční léčbu. Chronická závislost na transfuzích je u pacientů s MDS hlavní příčinou rozvoje přetížení železem, neboť každá transfuzní jednotka obsahuje 200–250 mg železa (Fe). K dalším faktorům, které se na rozvoji přetížení Fe podílejí, patří zvýšená resorpce Fe ze střeva, nadměrné uvolňování Fe z buněk či snížení vazebné kapacity pro železo snížením syntézy transferinu. Nadbytečné Fe se hromadí především v srdci, játrech, pankreatu nebo endokrinních orgánech. Několik studií pacientů s MDS již dokumentovalo nepříznivý účinek transfuzní závislosti a vysoké hladiny ferritinu na morbiditu a mortalitu nemocných. Další práce pak poukazují na negativní vliv vznikajících hydroxylových radikálů na orgány a současně na zhoršení genomové nestability s vyšším rizikem transformace do leukemie.

Dvě velké studie (Rose a spol.; Leitch a spol.) prokázaly naopak příznivý účinek chelatační léčby na přežití pacientů s MDS (115 vs. 50 měsíců; 160 vs. 60 měsíců). U některých pacientů dochází při chelataci také ke zlepšení hematopoezy v kostní dřeni a následně ke zlepšení krevního obrazu s možným snížením potřeby transfuzí.

Podle současných doporučení je chelatační léčba indikována u pacientů s MDS nízkého rizika (nízké nebo střední-1 podle mezinárodního prognostického skóre – IPSS) se stabilní chorobou, kteří jsou závislí na transfuzích (obdrželi > 20 transfuzních jednotek [TU]), s hodnotou ferritinu > 1 000 µg/l. Přetížení Fe napomáhá také rozvoji infekcí včetně závažných infekcí mykotických, a proto by chelatace měla být zvažována u pacientů s MDS před plánovanou allogenní transplantací hematopoetických buněk.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky