Cabazitaxel

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

Souhrn

Úvod

Karcinom prostaty je druhou nejčastější malignitou u mužů v České republice – představuje 13,5 % všech malignit diagnostikovaných v mužské populaci. Karcinom prostaty se u mužů podílí na celkové úmrtnosti 2,6 % a v 9,4 % je u nich příčinou úmrtí na nádorové onemocnění.1 Základem léčby pokročilého onemocnění je androgenní deprivace, s přechodem onemocnění do fáze hormonálně refrakterního karcinomu (HRPC) je indikována paliativní chemoterapie. Standardem v 1. linii léčby HRPC je použití docetaxelu, zatímco standardní režim ve 2. linii nebyl dosud definován. Změnu v pohledu na 2. linii terapie hormonálně refrakterního karcinomu prostaty přinesly výsledky studie TROPIC s cabazitaxelem.

Farmakologické vlastnosti

Chemický název cabazitaxelu je (2α,5β; 7β;10β;13α)-4-acetoxy-13-({(2R,3S)-3-[(tertbutoxycarbonyl) amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl}oxy)-1-hydroxy-7,10-dimethoxy-9-oxo-5,20-epoxytax-11-en-2-yl benzoát – propan-2-on (1 : 1).

Strukturní vzorec cabacitaxelu je uveden na obrázku 1.

Cabazitaxel (Jevtana) je téměř bílý prášek s molekulárním vzorcem C45H57NO14 • C3H6O a molekulovou hmotností 894,01 (s rozpouštědlem), resp. 835,93 (bez rozpouštědla). Je lipofilní, prakticky nerozpustný ve vodě a rozpustný v alkoholu.

Cabazitaxel je rozsáhle metabolizován v játrech (> 95 %), především izoenzymem CYP3A4/5 (80–90 %) a v menší míře
CYP2C8. V plazmě bylo detekováno sedm metabolitů, z toho tři aktivní metabolity vzniklé O-demethylací. Močí a stolicí je vyloučeno přibližně 20 metabolitů cabazitaxelu. Po jednohodinové intravenózní infuzi [14C]-cabazitaxelu v dávce 25 mg/m2 je přibližně 80 % podané dávky eliminováno během 2 týdnů. Cabazitaxel je v největší míře vyloučen stolicí jako celá řada metabolitů (76 % dávky), zatímco močí je jako cabazitaxel a jeho metabolity vyloučeno jen 3,7 % dávky (2,3 % v nezměněné podobě). Vzhledem k minimální exkreci cabazitaxelu ledvinami analýza 14 pacientů s lehkou (30 ml/min < ClCr < 50 ml/min) a 59 pacientů se středně těžkou (50 ml/min < ClCr < 80 ml/min) renální insuficiencí neprokázala vliv na farmakokinetiku cabazitaxelu. Vzhledem k metabolizaci cabazitaxelu v játrech může hepatální poškození výrazně zvýšit jeho koncentraci. Podání prednisonu nebo prednisolonu v dávce 10 mg/den nemá na farmakokinetiku cabazitaxelu vliv.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky