Dasatinib ve srovnání s imatinibem v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Úvod

Chronická myeloidní leukemie (CML) je klonální myeloproliferativní onemocnění, jehož podkladem je konstitutivní aktivace kinázy BCR-ABL způsobená chromosomální translokací spojenou se vznikem Philadelph-ského (Ph) chromosomu. Standardem prvoliniové léčby CML v chronické fázi (CML-CP) je podávání tyrosinkinázového inhibitoru (TKI) imatinibu, po jehož selhání lze aplikovat dasatinib.

Bylo prokázáno, že dlouhodobé výsledky (týkající se progrese do akcelerované či blastické fáze) jsou lepší u pacientů, kteří dosáhnou kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR) ve 12. měsíci léčby nebo dříve. Proto je zde předpoklad, že iniciální léčba potentnějšími TKI, která by byla spojena s vyšší četností CCyR, by mohla zlepšit také dlouhodobé výsledky pacientů s CML-CP.

Dasatinib je schopen až 325x účinnější inhibice nemutované kinázy BCR-ABL in vitro ve srovnání s imatinibem – zvýšená inhibice BCR-ABL přitom souvisí s lepší klinickou odpovědí, což vede k domněnce, že iniciální léčba pacientů s CML-CP dasatinibem může vést k lepším klinickým výsledkům. Kromě toho je účinnost dasatinibu ve srovnání s imatinibem méně ovlivňována vznikem a přítomností mutací v kinázové doméně BCR-ABL, které vedou k rezistenci na léčbu.

Cíl studie

Cílem studie DASISION (Dasatinib versus Imatinib Study in Treatment-Naïve CML Patients) bylo porovnat účinnost a bezpečnost dasatinibu a imatinibu v 1. linii léčby pacientů s nově diagnostikovanou CML-CP.

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky