Dasatinib ve srovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi – výsledky po 18měsíčním sledování

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Úvod

Dasatinib je indikován k léčbě dospělých pacientů v chronické, akcelerované nebo blastické fázi chronické myeloidní leukemie (CML), kteří jsou rezistentní k léčbě imatinibem nebo kteří imatinib nesnášejí. Inhibuje aktivitu kinázy BCR-ABL, kináz ze skupiny SRC i mnoha dalších onkogenních kináz včetně c-KIT, kináz efrinového (EPH) receptoru a receptoru pro PDGF-β. Jedná se o velmi silný inhibitor kinázy BCR-ABL (je účinný již při koncentraci 0,6–0,8 nmol).2

Studie in vitro dále ukazují, že dasatinib dokáže překonat rezistenci k imatinibu vyplývající z overexprese BCR-ABL, mutací kinázové domény BCR-ABL, aktivace alternativních signalizačních drah zahrnujících kinázy ze skupiny SRC či overexprese genu multilékové rezistence (MDR).3

Studie DASISION (Dasatinib versus Imatinib Study in Treatment-Naïve CML Patients) porovnává účinnost a snášenlivost dasatinibu ve srovnání s imatinibem v 1. linii léčby pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi (CML-CP), přičemž při léčbě pacientů dasatinibem bylo dosahováno signifikantně častěji a časněji kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR) i velké molekulární odpovědi (MMR).4

Cíl studie

Cílem této analýzy bylo zhodnocení výsledků studie DASISION po 18měsíčním sledování.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky