Dasatinib ve srovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi – výsledky po 18měsíčním sledování

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Úvod

Dasatinib je indikován k léčbě dospělých pacientů v chronické, akcelerované nebo blastické fázi chronické myeloidní leukemie (CML), kteří jsou rezistentní k léčbě imatinibem nebo kteří imatinib nesnášejí. Inhibuje aktivitu kinázy BCR-ABL, kináz ze skupiny SRC i mnoha dalších onkogenních kináz včetně c-KIT, kináz efrinového (EPH) receptoru a receptoru pro PDGF-β. Jedná se o velmi silný inhibitor kinázy BCR-ABL (je účinný již při koncentraci 0,6–0,8 nmol).2

Studie in vitro dále ukazují, že dasatinib dokáže překonat rezistenci k imatinibu vyplývající z overexprese BCR-ABL, mutací kinázové domény BCR-ABL, aktivace alternativních signalizačních drah zahrnujících kinázy ze skupiny SRC či overexprese genu multilékové rezistence (MDR).3

Studie DASISION (Dasatinib versus Imatinib Study in Treatment-Naïve CML Patients) porovnává účinnost a snášenlivost dasatinibu ve srovnání s imatinibem v 1. linii léčby pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi (CML-CP), přičemž při léčbě pacientů dasatinibem bylo dosahováno signifikantně častěji a časněji kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR) i velké molekulární odpovědi (MMR).4

Cíl studie

Cílem této analýzy bylo zhodnocení výsledků studie DASISION po 18měsíčním sledování.

Komentář ke studii

MUDr. Jaroslava Voglová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky