Prediktivní markery léčby sorafenibem, jeho dlouhodobá bezpečnost a účinnost v závislosti na předchozí aplikaci cytokinů – tři subanalýzy studie TARGET

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

Renální karcinom (RCC – renal cell carcinoma), především jeho světlobuněčný typ, patří mezi nejčastěji se vyskytující malignity. Standardem 1. linie léčby RCC bylo donedávna podávání cytokinů (interleukin-2 a interferon-α), tato léčba však byla spojena s pouze malou léčebnou odpovědí a s častým výskytem nežádoucích účinků. V roce 2005 pak byl schválen v léčbě RCC sorafenib, multikinázový inhibitor blokující receptory pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR-1, -2 a -3), pro destičkový růstový faktor (PDGFR-α a -β) a další molekuly uplatňující se v intracelulární signalizaci (Raf-1, FLT-3 či c-Kit). Díky těmto účinkům sorafenib omezuje proliferaci nádorových buněk a brání angiogenezi, což vede ke zpomalení progrese nádorového onemocnění.

Účinnost a bezpečnost sorafenibu byla prokázána ve studii TARGET (Treatment
Approaches in Renal cancer Global Evaluation Trial), v níž došlo při léčbě sorafenibem ve srovnání s placebem k signifikantnímu prodloužení přežití bez progrese (PFS – 5,5, vs. 2,8 měsíce; p < 0,001) i celkového přežití (OS – 17,8 vs. 15,2 měsíce; p = 0,029), a tyto výsledky vedly k registraci sorafenibu v indikaci pokročilého RCC. Zde jsou prezentovány výsledky tří subanalýz studie TARGET.

Cíl studie

Cílem těchto tří subanalýz bylo zhodnotit:

  1. účinnost a snášenlivost sorafenibu u pacientů s RCC v závislosti na předchozí léčbě cytokiny;1
  2. existenci biomarkerů prediktivních pro účinnost sorafenibu;2
  3. dlouhodobou bezpečnost a snášenlivost sorafenibu.3

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky