Zkušenosti s léčbou temsirolimem ve druhé, třetí a čtvrté linii léčby metastatického renálního karcinomu

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

Výsledky léčby metastatického renálního karcinomu (mRCC) byly po dlouhou dobu neuspokojivé a přežití pacientů bylo krátké. Od roku 2005 však bylo do klinické praxe zavedeno několik nových, biologických léků, což přineslo významné zlepšení.

Temsirolimus, parenterálně podávaný inhibitor mTOR, byl schválen v roce 2007 v 1. linii léčby pacientů s nesvětlobuněčným mRCC či s mRCC a vysokým rizikem. Ve srovnání s interferonem-α (IFN-α) se při léčbě temsirolimem signifikantně prodloužilo celkové přežití (OS) (10,9 vs. 7,3 měsíce; p = 0,008) a rovněž se snížil výskyt závažných (stupně 3–4) nežádoucích účinků souvisejících s léčbou (67 % vs. 78 % pacien-tů; p = 0,02).

Cíl studie

Cílem této studie bylo zhodnotit účinnost temsirolimu ve 2., 3. a 4. linii léčby pacientů s pokročilým renálním karcinomem.

Metodika

Jednalo se o prospektivní observační studii, ve které bylo sledováno 6 pacientů s mRCC léčených temsirolimem v dávce 25 mg 1x týdně ve druhé (n = 2), třetí (n = 2) či čtvrté linii (n = 2). U těchto pacientů byla v pravidelných intervalech prováděna klinická a laboratorní vyšetření, každé 3 měsíce pak byl opakován staging pomocí CT hrudníku a MR břicha. Léčebná odpověď byla hodnocena s použitím kritérií RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumours).

Primárním sledovaným parametrem bylo přežití bez progrese (PFS), mezi sekundární sledované parametry patřila bezpečnost a snášenlivost léčby temsirolimem.

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky