Souvislost mezi histologickým typem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) a úspěšností léčby – superiorita pemetrexedu u nonskvamózního NSCLC

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

Prognostické faktory ovlivňující délku přežití pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) zahrnují stadium onemocnění, výkonnostní stav (PS) a recentní úbytek hmotnosti (o více než 10 %), zatímco pohlaví, velikost nádoru a jeho histologický typ mají z hlediska vlivu na délku přežití obecně pouze marginální význam.

V nedávné době však bylo prokázáno, že u pacientů s pokročilým NSCLC je histologický typ nádoru důležitým prediktorem toxicity bevacizumabu a účinnosti tyrosinkinázových inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) (lepší výsledky jsou zaznamenávány u pacientů s adenokarcinomem) i pemetrexedu – vyšší účinnost pemetrexedu u pacientů s nonskvamózním NSCLC byla zjištěna retrospektivně ve dvou studiích II. fáze a jedné studii III. fáze a prospektivně ve dvou dalších studiích III. fáze.

Cíl studie

Cílem této analýzy bylo posoudit existenci interakce mezi účinností pemetrexedu a histologickým typem nádoru (THI – treatment-by-histology interaction) v 1. a 2. linii léčby a v udržovací terapii pacientů s pokročilým NSCLC na základě výsledků tří velkých studií III. fáze.2–4

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky