Přerušení léčby imatinibem u pacientů s pokročilým gastrointestinálním tumorem po třech letech terapie

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Úvod

Gastrointestinální stromální tumory (GIST) jsou maligní nádory vycházející z prekursorů intersticiálních gastrointestinálních (Cajalových) buněk, které se často vyznačují mutacemi genů KIT či PDGFR kódujících tyrosinkinázové receptory. Imatinib mesylát (IM) působí právě na tyto receptory, a významně zlepšuje přežití pacientů s pokročilým GIST – před zavedením IM do klinické praxe činilo dvouleté přežití pacientů 25 %, od jeho zavedení dosahuje až 75 %.

V průběhu léčby imatinibem však dochází k rozvoji rezistence na tuto léčbu – většinou v důsledku vzniku dalších mutací (tzv. sekundární rezistence). Dosud přitom není zcela jasné, jaký vliv má na tento proces přerušení léčby. Touto otázkou se zabývala studie BFR14,2 v níž bylo podávání IM přerušeno po jednom roce léčby: po šesti měsících došlo u pacientů k progresi, avšak celkové přežití (OS – overall survival) nebylo ovlivněno, neboť opětovné nasazení léčby vedlo u většiny pacientů ke kontrole onemocnění. Doba do vzniku sekundární rezistence se navíc v této skupině pacientů nelišila od skupiny nemocných, u kterých léčba přerušena nebyla.

Cíl studie

Cílem této studie bylo posoudit výsledky pacientů s GIST, u kterých byla léčba IM vzhledem ke kontrole onemocnění po třech letech přerušena, a porovnat je s výsledky pacientů, u nichž léčba pokračovala. Ke zhodnocení odpovědi bylo využito kritérií RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumours).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky