Přerušení léčby imatinibem u pacientů s pokročilým gastrointestinálním tumorem po třech letech terapie

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Úvod

Gastrointestinální stromální tumory (GIST) jsou maligní nádory vycházející z prekursorů intersticiálních gastrointestinálních (Cajalových) buněk, které se často vyznačují mutacemi genů KIT či PDGFR kódujících tyrosinkinázové receptory. Imatinib mesylát (IM) působí právě na tyto receptory, a významně zlepšuje přežití pacientů s pokročilým GIST – před zavedením IM do klinické praxe činilo dvouleté přežití pacientů 25 %, od jeho zavedení dosahuje až 75 %.

V průběhu léčby imatinibem však dochází k rozvoji rezistence na tuto léčbu – většinou v důsledku vzniku dalších mutací (tzv. sekundární rezistence). Dosud přitom není zcela jasné, jaký vliv má na tento proces přerušení léčby. Touto otázkou se zabývala studie BFR14,2 v níž bylo podávání IM přerušeno po jednom roce léčby: po šesti měsících došlo u pacientů k progresi, avšak celkové přežití (OS – overall survival) nebylo ovlivněno, neboť opětovné nasazení léčby vedlo u většiny pacientů ke kontrole onemocnění. Doba do vzniku sekundární rezistence se navíc v této skupině pacientů nelišila od skupiny nemocných, u kterých léčba přerušena nebyla.

Cíl studie

Cílem této studie bylo posoudit výsledky pacientů s GIST, u kterých byla léčba IM vzhledem ke kontrole onemocnění po třech letech přerušena, a porovnat je s výsledky pacientů, u nichž léčba pokračovala. Ke zhodnocení odpovědi bylo využito kritérií RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumours).

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky