Bezpečnost clopidogrelu a inhibitorů protonové pumpy u nemocných s lékovými stenty

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

V minulosti byl velmi často zmiňován možný negativní vliv inhibitorů protonové pumpy (IPP), zejména omeprazolu, na terapeutickou účinnost clopidogrelu, jenž je užíván ve formě proléčiva a jako takový se při současném užití PPI aktivuje jen menší měrou. Klinické zkušenosti se však ve významu této interakce rozcházejí. Aktuálně byla její závažnost hodnocena na souboru 1 328 nemocných v průměrném věku 63 let, kterým byl zaveden lékový stent. Všichni byli standardně léčeni kyselinou acetylsalicylovou a clopidogrelem po dobu 12 měsíců. Současně dostávali některý z běžně užívaných IPP (lansoprazol 30 mg/den, pantoprazol 20 mg/den či omeprazol 20 mg/den); 170 bylo bez této léčby. Incidence závažné srdeční příhody v průběhu jednoho roku od zahájení studie se mezi studijními skupinami nikterak nelišila – nebyl tedy zjištěn rozdíl mezi nemocnými, kteří užívali IPP, a těmi, kteří je neužívali – 7,5 % vs. 5,0 %; p = 0,26. Podobně se nelišil ani jednoletý výskyt celkové mortality, elevace ST a počet provedených trombolýz po infarktu myokardu. Dle závěrečného komentáře autorů studie lze tuto kombinaci považovat za klinicky bezpečnou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky