Clofarabin v léčbě non-hodgkinského lymfomu

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

V současné době de facto není k dispozici závazný doporučený postup pro léčbu nemocných s relabujícím a/nebo refrakterním non-hodgkinským lymfomem (NHL), u kterých není vhodná transplantace krvetvorných kmenových buněk (HSCT), nebo u nichž HSCT nebyla úspěšná. Aktuálně byla proto u těchto pacientů zjišťována bezpečnost a účinnost clofarabinu v rámci otevřené klinické studie (n = 33), z čehož u 24 % selhala předchozí HSCT a 72 % bylo refrakterních k léčbě rituximabem. Maximální snášená dávka clofarabinu byla 4 mg/m2. Léčebné odpovědi bylo dosaženo u 42 % nemocných (7x kompletní odpověď a 6x parciální odpověď), medián trvání odpovědi činil 5 měsíců. U osob refrakterních na léčbu rituximabem bylo odpovědi dosaženo ve 47 % a medián trvání odpovědi byl 7 měsíců. Při délce sledování s mediánem 14 měsíců přežívalo 45 % probandů (medián celkového přežití činil 10 měsíců). Toxicita byla převážně hematologická (neutropenie a trombocytopenie).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky