Bevacizumab u myelodysplastického syndromu

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Myelodysplastické syndromy (MDS) jsou charakterizovány zvýšenou vaskularitou kostní dřeně a zvýšenou hladinou nejrůznějších angiogenních faktorů včetně VEGF, který sehrává klíčovou roli v proliferaci a přežívání leukemických buněk. V rámci multicentrické studie II. fáze hodnotící účinnost a bezpečnost monoklonální protilátky namířené proti VEGF, bevacizumabu (5 mg/kg i. v. každé 2 týdny po 12 týdnů), u MDS s vysokým počtem blastů u 21 nemocných byl zjištěn signifikantní pokles plazmatické koncentrace VEGF (p < 0,01) společně s útlumem kostní angiogeneze z původní hodnoty 20 na 15,5 cév/mm3 (p = 0,03). Bohužel však pouze u jednoho nemocného bylo dosaženo signifikantní hematologické odpovědi. Podávání bevacizumabu bylo velmi dobře snášeno, a lze proto do budoucna očekávat jeho možný přínos v kombinované léčbě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky