Dlouhodobá léčba bisfosfonáty a riziko subtrochanterických zlomenin femuru – závěry pracovní skupiny Evropské společnosti pro klinické a ekonomické aspekty osteoporózy a osteoartritidy (ESCEO) a Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF)

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Výsledky velkých randomizovaných kontrolovaných studií III. fáze prokázaly, že léčba bisfosfonáty (BP) signifikantně snižuje riziko zlomenin u mužů i žen s osteoporózou a že je prospěšná rovněž u pacientů s osteoporózou indukovanou glukokortikoidy, Pagetovou chorobou či metastatickým postižením skeletu. Terapie BP je přitom provázena pouze mírným výskytem nežádoucích účinků (NÚ) – v případě perorálních BP se jedná zejména o gastrointestinální NÚ (jejich výskyt je přímo úměrný frekvenci aplikace), v případě parenterálních BP pak především o reakce akutní fáze (horečka, myalgie, artralgie); vysoké dávky BP mohou vést k poruše renálních funkcí. U pacientů s postižením kostí v důsledku maligního onemocnění léčených vysokými dávkami intravenózních BP byl popsán zvýšený výskyt osteonekrózy čelisti a v poslední době bylo zaznamenáno také zvýšené riziko vzniku subtrochanterických zlomenin femuru při dlouhodobé léčbě BP.

Subtrochanterické fraktury femuru (SFF) patři mezi relativně vzácné zlomeniny, nicméně u starších pacientů představují přibližně 3 % všech zlomenin kosti stehenní. Vznikají nejčastěji v důsledku vysokoenergetického traumatu, jakožto patologické fraktury, nebo v důsledku nízkoenergetického traumatu v terénu osteoporózy (starší pacienti). V rozsáhlé epidemiologické studii Nievese a spol. se incidence SFF i ostatních zlomenin femuru zvyšovala exponenciálně s věkem (průměrný věk pacientů v době vzniku fraktury byl 80 let) a byla výrazně vyšší u žen (75 % vs. 25 %).2 Názvem SFF jsou označovány zlomeniny v oblasti 5 cm od malého trochanteru distálně, přičemž se zdá, že SFF spojené s léčbou BP mají specifické charakteristiky – k těm patří vznik na základě minimálního (či žádného) násilí, prodromální bolest, transverzální linie lomu a bilaterální ztluštění kortexu diafýzy na rtg. Vzhledem k tomu, že se jedná o nízkoenergetické či spontánně vzniklé zlomeniny, které však mají podobný radiografický obraz jako zlomeniny z přetížení (stresové, námahové zlomeniny), jsou nazývány také jako atypické fraktury.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky