Optimální použití lenalidomidu u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem – konsensus panelu expertů

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Úvod

Terapie mnohočetného myelomu (MM) sleduje dva cíle – dosažení nejlepší možné léčebné odpovědi a udržení kontroly onemocnění. Lenalidomid je lékem ze skupiny IMID (immunomodulatory drugs), který se vyznačuje přímými protinádorovými a imunomodulačními účinky – právě tento dvojí mechanismus účinku jej disponuje k naplnění obou těchto léčebných cílů. Účinnost lenalidomidu se výrazně zvyšuje v kombinaci s dexamethasonem (RD), jak dokládají studie MM-009 a MM 010.2,3 V tomto režimu byl lenalidomid schválen pro léčbu pacientů, kteří absolvovali alespoň jednu předchozí linii léčby. Ohledně použití RD u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem (RRMM) dosud zůstávají nevyjasněné otázky, na které se snažil odpovědět panel expertů – níže jsou uvedena doporučení, jež by měla přispět k objasnění některých z těchto otázek a vést k optimalizaci léčby lenalidomidem.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky