Bortezomib v intravenózním a v subkutánním podání u pacientů s mnohočetným myelomem – studie MMY-3021

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Úvod

Bortezomib je v kombinaci s melfalanem a prednisonem registrován k léčbě pacientů s dosud neléčeným mnohočetným myelomem (MM), u kterých není vhodné podání vysokodávkované chemoterapie s transplantací kostní dřeně (TKD). V monoterapii je pak indikován k léčbě pacientů s progresivním MM, kteří již prodělali nejméně jednu linii léčby a kteří již podstoupili TKD nebo u nichž je TKD nevhodná. Doporučená úvodní dávka bortezomibu je 1,3 mg/m2 i. v.3

Kromě intravenózního podání se však nyní zkouší i subkutánní aplikace – tento způsob je vhodný zejména u pacientů se špatným žilním přístupem, mimoto je pohodlnější jak pro pacienta, tak pro ošetřující personál. V randomizované studii I. fáze srovnávající subkutánní a intravenózní aplikaci bortezomibu u 24 pacientů s relabujícím nebo refrakterním MM byla v obou případech zaznamenána podobná plazmatická expozice bortezomibu a srovnatelná míra inhibice proteasomu; lokální snášenlivost bortezomibu aplikovaného s. c. byla přitom dobrá. Rovněž účinnost i bezpečnostní profil byly při obou způsobech aplikace podobné.4

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky