Dlouhodobá účinnost a bezpečnost eslicarbazepinu v terapii dospělých pacientů s epilepsií

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Úvod

Eslicarbazepin acetát patří mezi dibenzazepinová antiepileptika, jejichž typickým zástupcem je carbamazepin, a byl syntetizován s cílem obejití metabolizace účinné látky izoenzymy cytochromu P450. Po perorálním podání je rychle a extenzivně metabolizován na eslicarbazepin; maximální plazmatické koncentrace je dosahováno za 3 hodiny od aplikace a ustáleného stavu (při dávkování 1x denně) za 4−5 dní. 

Účinnost eslicarbazepinu jako přídatné léčby parciálních epileptických záchvatů byla prokázána ve třech dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studiích – eslicarbazepin v dávkách 800 mg, resp. 1 200 mg, ve srovnání s placebem signifikantně snižoval frekvenci epileptických záchvatů u pacientů léčených jedním, dvěma či třemi antiepileptiky. 

Studie BIA-2093-301 byla multicentrická studie, v níž byly porovnávány výsledky léčby eslicarbazepinem v dávkách 400 mg, 800 mg nebo 1 200 mg 1x denně oproti placebu. Po jejím ukončení bylo pacientům nabídnuto pokračování ve studii v rámci její jednoleté extenze.

Cíl studie

Cílem této jednoleté extenze bylo zhodnotit dlouhodobou účinnost a bezpečnost eslicarbazepinu jako přídatné léčby u pacientů s parciálními epileptickými záchvaty. Sledována byla též kvalita života nemocných a výskyt depresivních symptomů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky