Monoterapie aripiprazolem u bipolární poruchy

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Aripiprazol je využíván v akutní i udržovací léčbě mánie samotné a stejně tak i maniodepresivní poruchy. Jeho účinnost byla aktuálně hodnocena v rámci metaanalýzy dosud provedených randomizovaných a dvojitě zaslepených klinických studií. Konkrétně šlo o 2 303 nemocných s akutní mánií. S odstupem tří týdnů od zahájení léčby byl patrný příznivý účinek aripiprazolu oproti placebu, přičemž hodnota NNT byla stanovena na 6 v případě dosažení odpovědi, respektive 14 v případě remise. V průměru bylo příznivé odpovědi na léčbu dosaženo již počátkem 3. dne léčby. Výskyt suicidia byl zanedbatelný a srovnatelný v obou skupinách. Účinek ripiprazolu u smíšené poruchy je bohužel výrazně méně dokumentovaný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky