Antiagregační a antikoagulační léčba u hypertoniků

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství

Vyšší hodnota krevního tlaku s sebou přináší řadu komplikací. Světlo na význam protidestičkové a antikoagulační léčby u hypertoniků z hlediska tromboembolických příhod či mortality přináší metaanalýza čtyř randomizovaných klinických studií (n = 44 012) provedená pod záštitou Cochrane Library. Kyselina acetylsalicylová (ASA) zde nikterak nesnižovala výskyt cévní mozkové příhody ve srovnání s placebem, jestliže byla podávána v rámci primární prevence u hypertoniků s negativní osobní anamnézou na kardiovaskulární onemocnění. V jedné z dílčích studií, ve které byla ASA podávána po dobu 5 let, však mírně snižovala výskyt infarktu myokardu (NNT = 200), ovšem za cenu zvýšení rizika závažného krvácení (NNH = 154); celková mortalita ani kardiovaskulární mortalita nebyly ovlivněny. V další studii nebyl prokázán signifikantní rozdíl mezi ASA a clopidogrelem ve vztahu ke kompozitnímu ukazateli zahrnujícímu cévní mozkovou příhodu, infarkt myokardu či úmrtí z vaskulárních příčin. Ve dvou malých studiích warfarin samostatně ani v kombinaci s ASA nesnižoval výskyt CMP ani koronárních příhod. Novější antiagregancia však do této metaanalýzy ještě bohužel nebyla zahrnuta.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky