Monoklonální protilátka R1507 s erlotinibem v léčbě NSCLC

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

R1507 je selektivní a plně humanizovaná monoklonální protilátka IgG1 namířená proti receptorům IGF1-R (insulin-like growth factor- 1 receptor). Z výsledků preklinických studií vyplývá, že podání inhibitoru tohoto receptoru v kombinaci s erlotinibem, inhibujícím receptory epidermálního růstového faktoru (EGFR), může být prospěšné v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Tento předpoklad byl nyní hodnocen v randomizované studii kontrolované placebem, ve které nemocní s pokročilou formou NSCLC dostávali buď erlotinib v dávce 150 mg/den a placebo, nebo erlotinib v kombinaci s intravenózně podávanou protilátkou v dávce 9 mg/kg/týden, či 16 mg/kg/3 týdny (n = 172). Nežádoucí příhody 3. a 4. stupně se ve stejném pořadí skupin vyskytly u 37 %, 44 % a 48 % nemocných. 12týdenního přežití bez progrese (PFS) bylo dosaženo u 39 %, 37 % a 44 % osob, přičemž medián celkového přežití činil 8,1, 8,1 a 12,1 měsíce, a to bez statisticky významného rozdílu. U nemocných s pozitivitou KRAS při užití kombinace však bylo 12týdenní PFS výrazně vyšší oproti placebu, a sice 36 % vs. 0 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky