Metastazující uveální melanom

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Denisa Vitásková
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
MUDr. Petr Beneš, Ph.D.
MUDr. Vladimír Benýšek*
Autoři - působiště: Onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
*Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc

Souhrn

Uveální melanom je nejčastějším a nejzávažnějším primárním intraokulárním nádorem dospělých. Vzniká z melanocytárních buněk cévnatky (90 %), řasnatého tělíska (7 %) a duhovky (3 %). Incidence tohoto maligního onemocnění v Evropě je 5,1 případu na 1 milion obyvatel za rok. Nejčastěji se vyskytuje ve věku nad 65 let a muži jsou postihováni častěji než ženy.

Až u 50 % pacientů se během onemocnění vyvinou metastázy, které významně ovlivňují dobu přežití. V 90 % jsou to metastázy do jater a medián přežití těchto pacientů je 4–5 měsíců, s jednoletým přežitím 10–15%.

Epidemiologická data jasně dokazují, že současná protinádorová léčba při metastazujícím uveálním melanomu je velmi omezená. U vybraných pacientů s izolovaným metastatickým postižením jater bylo dosaženo poměrně slibných výsledků při použití jaterní arteriální chemoterapie, tato metoda je však vhodná jen pro část pacientů. Nejen tento fakt vedl k rozvoji nových přístupů, zejména v oblasti cílené imunoterapie. Ipilimumab je plně humánní monoklonální protilátka namířená proti antigenu CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte antigen-4). CTLA-4 je hlavní negativní regulátor protinádorové imunitní odpovědi zprostředkované T-lymfocyty.  Blokádou tohoto antigenu tak dochází ke stimulaci imunitního systému.

Autoři Hodi a spol. ve studii III. fáze prokázali, že ipilimumab signifikantně prodlužuje celkové přežití u pacientů s metastatickým maligním melanomem kůže. Medián celkového přežití u pacientů léčených ipilimumabem v kombinaci s vakcínou gp100 (glykoprotein 100 peptide vaccine) byl 10,0 měsíců ve srovnání se 6,4 měsíce u pacientů léčených samotnou vakcínou gp100. Medián celkového přežití pacientů léčených samotným ipilimumabem byl 10,1 měsíce.

Využití ipilimumabu je předmětem studií i u pacientů s metastatickým uveálním melanomem. Právě probíhá otevřená multicentrická jednoramenná studie II. fáze IPI-Trial (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01355120), která má blíže zhodnotit účinnost a bezpečnost ipilimumabu u těchto pacientů. Předpokládané datum ukončení studie je stanoveno na březen roku 2014.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky