Účinnost a bezpečnost lenalidomidu u pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Mnohočetný myelom (MM) je jednou z nejčastějších hematologických malignit – v Evropě je ročně diagnostikován přibližně u 21 500 pacientů a okolo 15 000 nemocných za rok na toto onemocnění umírá. MM postihuje především starší osoby (medián věku v době diagnózy je zhruba 70 let) a je charakterizován klonální proliferací maligních plazmatických buněk v kostní dřeni, přítomností monoklonálního proteinu v krvi a moči a postupným rozvojem orgánového poškození.

Účinnou léčbou MM je intenzivní chemoterapie následovaná autologní transplantací kmenových buněk (ASCT), ta je však vzhledem k věku a komorbiditám postižených proveditelná pouze u menšího procenta pacientů. Významným posunem v terapii MM bylo zavedení nových léků (lenalidomidu, thalidomidu či bortezomibu) do klinické praxe. Lenalidomid je perorálně podávaný imunomodulační lék, strukturálně příbuzný thalidomidu. Mechanismus jeho účinku je komplexní – spočívá v tumoricidním působení na myelomové buňky (inhibice růstu a indukce apoptózy), ovlivnění mikroprostředí kostní dřeně (interference s adhezí myelomových buněk, inhibice angiogeneze) a v imunomodulačním působení (potenciace imunitní odpovědi).

V klinických studiích bylo prokázáno, že lenalidomid je účinný u pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem (RRMM), a to nezávisle na typu předchozí léčby (včetně thalidomidu). Účinnost lenalidomidu s ohledem na prodloužení celkového přežití (OS), přežití bez progrese (PFS) či zvýšení celkové četnosti léčebných odpovědí (ORR) se dále zlepšila přidáním dexamethasonu. Bylo zjištěno, že léčba lenalidomidem je spojena s nejlepšími výsledky u pacientů po prvním relapsu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky