VEGFREverolimus v léčbě metastatického renálního karcinomu – subanalýza pacientů ze studie RECORD-1 předléčených jedním vs. dvěma inhibitory VEGFR

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Everolimus je účinný perorálně podávaný inhibitor kinázy mTOR, zapojené v regulaci růstu buněk, jejich proliferace a přežívání a v regulaci angiogeneze, přičemž bylo zjištěno, že dysfunkce mTOR se uplatňuje v patogenezi renálního karcinomu (RCC).

Tento lék je standardem terapie pacientů s metastatickým RCC (mRCC) progredujícím po předchozí léčbě tyrosinkinázovými inhibitory receptoru pro cévní endoteliální růstový faktor (VEGFR-TKI). Účinnost everolimu v tomto zařazení byla prokázána ve studii RECORD-1 – v ramenu aktivní léčby došlo k prodloužení mediánu přežití bez progrese (PFS) na 4,9 měsíce (vs. 1,9 měsíce v placebovém ramenu) a ke snížení rizika progrese o 67 % (HR: 0,33; p < 0,001). Dosud však nebylo známo, zda a do jaké míry se liší výsledky léčby everolimem u pacientů předléčených jedním vs. dvěma VEGFR-TKI.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky